Захист від шуму і вібрації. Захист від джерел іонізуючого випромінювання, страница 7

Архітектурно-планувальні методи включають в себе раціональне акустичне рішення планування споруд, будівель, дільниць в рейках ге­неральних планів підприємства, а також розміщення в приміщеннях технологічного обладнання, машин і механізмів, робочих місць, планування зон і руху транспортних засобів, створення шумозахисних зон в місцях перебування людей.

При плануванні приміщень найбільш шумні цехи слід сконцентрувати окремо від таких приміщень, де перебувають люди, або відокремлювати їх розривами чи приміщеннями, де люди перебувають короткий відрізок часу. Між дільницями, що мають різні рівні шуму, встановлюють перегородки або ж розміщують підсобні приміщення, склади сировини чи готової продукції. Для підприємств, розмірених в межах міста, найбільш шумні приміщення розташовують в глибині території. Зменшення шуму на території промис­лової і житлової забудови здійснюється шляхом створення зелених насад­жень з дерев і чагарників.

Організаційно-технічні заходи щодо боротьби з шумом полягають у впровадженні нових малошумних технологічних процесів, обладнанні шумових машин засобами дистанційного управління і автоматичного контролю, використанні раціональних режимів пряні і відпочинку тощо.

Якщо методами колективного захисту не можна зменшити шум до допус­тимих меж, вдаються до засобів індивідуального захисту, які дозволяють знизити рівень шуму на 10...45 дБ. причому найбільше гасяться а їх до­помогою шуми в області високих частот, які є найнебезпечнішими для лю­дини.

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) від iуму поділяються на проти шумні наушники, що закривають вушну раковину зовні, і проти шумні вставки, що закривають слуховий прохід. Вони виготовляються з твердих еластич­них і волокнистих матеріалів. Проти шумні вставки бувають одно - і бага­торазового використання. До ЗІЗ належать також Проти шумні шлеми, що закривають всю голову, і маски, які використовуються разом з наушниками.

6.5. Ультразвук, його дія на організм людини, гігієнічне нормування і принципи захисту

Ультразвук - це механічне коливання пружного середовища, що має однакову із звуком фізичну природу. Ультразвук, як і звук, характери­зується ультразвуковим тиском, інтенсивністю і частотою коливань. Він відрізняється від звукових коливань тим, що має більш високу частоту, яка перевищує верхню границю - вище за 20 кГц, яка не сприймається вухом людини.

Ультразвуковий діапазон частот поділяється на низькочастотні коли­вання (1,12•104...1,0•105 Гц), що поширюються повітряними і контакт­ними шляхами, а також високочастотні (1,0×105...1,0×109 Гц), що переда­сться контактними шляхами.

Ультразвукові хвилі при поширенні їх в різних середовищах погли­наються тим більше, чим вище їх частота. Низькочастотний ультразвук досить добре поширюється в повітрі, а високочастотний - практично ні. Водою, металом та іншими пружними середовищами ультразвук поглинаєть­ся мало, тому він поширюється на великі відстані, практично не втра­чаючи енергії. Поглинання ультразвуку супроводжується нагріванням се­редовища.

Специфічна властивість ультразвуку полягає в тому, що він поши­рюється напрямленими пучками завдяки великій частоті та малій довжині хвиль, створює великий ультразвуковий тиск. Внаслідок цієї особливос­ті ультразвук використовується для очищення деталей, механічної оброб­ки твердих матеріалів, аварки, пайки, прискорення хімічної реакції, дефектоскопії, гідролокалізації і др. Застосовують ультразвук і в ме­дицині - для лікування нервової системи і т. п.

При тривалій роботі на ультразвукових установках працівники мо­жуть піддаватися його дії при поширенні його в повітрі або при безпо­середньому контакті з рідкими чи твердими тілами, якими поширюється ультразвук. Більш небезпечний контактний вплив ультразвуку при роботі з ручним інструментом під час пайки, лужіння тощо. Якщо ультразвук на таких установках перевищує граничне допустимі рівні, можуть статись функціональні зміни центральної і периферичної нервової і судинної систем людини в місцях контакту (вегетативні поліневрити, м’язова слабкість пальців, кистей і передпліччя). Низькочастотні ультразвукові хвилі негативно діють на слуховий і вестибулярний апарат, больову чут­ливість і процеси терморегуляції. Те, то ультразвук впливав на різні органи і системи людини не лише через слуховий апарат, підтверджено несприятливою  його дією на глухонімих.