Захист від шуму і вібрації. Захист від джерел іонізуючого випромінювання, страница 9

Інфразвук з рівнем звукового тиску до 150 дБ знаходиться в межах виносливості людини тільки при короткочасній дії, аз рівнем більше 150 дБ зовсім не переноситься людиною.

Особливо несприятливими є частоти коливань від 2 до 15 Гц внаслі­док виникнення резонансних явищ в організмі. Інфразвук з частотою 8 Гц найнебезпечніший для людини, оскільки може збігатися з альфа-рит­мом біотоків мозку.

Таким чином, інфразвук як професійний фактор може впливати на весь організм людини і чинити специфічну дію на орган слуху. Причиною такої біологічної дії інфразвуку є сприйняття його як органом слуху, так і всією поверхнею тіла людини.

Боротьба з негативною дією виробничого інфразвуку повинна вес­тись в таких самих напрямах, що і боротьба з шумом. Зважаючи на склад­ність боротьби з виробничим інфразвуком, потрібно починати її, на стадії проектування машин, агрегатів чи розробки проектного завдання на будів­ництво підприємства.           

Особливу увагу треба приділяти професійному добору осіб, які бу­дуть постійно працювати з обладнанням, що генерує інфразвук. Особи, що піддаються дії інфра - і ультразвуку, проходять профілактичні та періодич­ні медичні огляди.

6.7. Виробнича вібрація

Вібрація зустрічається в житті людини Повсякденно і вважається, що про неї повинно бути відомо все. Але над вирішенням проблем, пов'я­заних з вібрацією, працюють десятки тисяч вчених - теоретиків, експе­риментаторів, винахідників.

Зараз в різноманітних технологічних процесах використовуються безударні й ударні вібраційні машини. Історія вібраційної техніки не дуже довга, це молода техніка. Більшість типів обладнання розроблено в останні десятиріччя.

Вібрація використовується в цілому ряді технологічних процесів: при віброущільненні, формуванні, пресуванні, вібраційному бурінні, рихленні, різанні гірничих порід і ґрунту, вібротранспорті тощо. Віб­рацією супроводжується робота самохідних і стаціонарних механізмів і агрегатів, в основу яких покладена гіоворотно-поступальна дія.

Джерелами вібрації, що діють на водіїв будівельних і гідромеліо­ративних машин, є ходова частина, привід і двигун. Ходова частина створює на робочому місці водія вібрацію, що виникає внаслідок взаємодії гусениць та коліс з нерівним рельєфом шляхів та полів і передається через раму на кабіну або робочу площадку.

Вібрація зростає з підвищенням швидкості руху будівельних чи ме­ліоративних машин по ґрунту, особливо це позначається вже в діапазоні від 5 до 10 км/год. На транспортних роботах найбільша вібрація відчу­вається під час руху полем із швидкістю 18...26 км/год. Рівень віб­рації значною мірою визначається конструкцією сидіння, його розміщен­ням, підресорюванням осей, тиском повітря в балонах коліс. Вібрація на сидінні водія збільшується в міру віддалення його від центра ваги машини і наближення до задньої осі, а також із підвищенням тиску повіт­ря в балонах коліс. Робочі органи екскаватора також в істотним джерелом вібрації на робочому місці машиніста - при вмиканні всіх робочих органів рівень вібрації збільшується на 3...7дБ.

Щорічно витрачаються великі кошти на обладнання робочих місць спеціальними пристроями, однак існує необхідність вдосконалення засо­бів захисту від вібрації.

Велику роботу по вивченню засобів боротьби з вібрацією веде ін­ститут машинобудування ім. А.А. Благонравова. Колектив під керівницт­вом К.В.Фролова розробив спеціальне віброізоляційне сидіння, що до­зволяє суттєво покращити самопочуття операторів, а також підвищити продуктивність їх праці.

6.8. Фізичні характеристики вібрації

Вібрація - це коливальні процеси, що відбуваються в механічних системах, найпростіша форма вібрації - гармонічна або синусоїдальна.

Відчуття вібрації виникає при дотику людини до предметів, що ко­ливаються під дією відповідної сили. При вібрації виникають хвильові руки з поперемінним стискуванням або розтягуванням тканин людини чи частин тіла. Людина краще переносить горизонтальні коливання, аніж вертикальні, що спрямовані вздовж осі тіла.