Захист від шуму і вібрації. Захист від джерел іонізуючого випромінювання, страница 11

Під впливом вібрації низької частоти вібраційна хвороба виникає через 8-10 років, а під впливом високочастотної - менш як через 5 років.

Дія вібрації на організм людини аналогічна багатократно повторе­ному струсу мозку. Вібрація викликає в організмі людини реакцію, яка є причиною функціонального розладу різних органів. Тіло людини можна розглядати як сполучення мас з пружними елементами.

Під впливом коливань деяких частот на організм людини може виник­нути таке явище, як резонанс внутрішніх органів. Серце, печінка та інші життєво важливі органи починають поводитися як звичайні маятники. Різні внутрішні органи і окремі частини тіла (наприклад, голова чи сер­це) можна розглядати як коливальні системи. Дія більшості внутрішніх органів власні частоти лежать в діапазоні 6...9 Гц, на частотах 25... ...30 Гц знаходиться резонанс голови відносно плечей.

Загальні вібрації з частотою менше за 0,7 Гц (качка) хоча і не­приємні, але вони не призводять до вібраційної хвороби. Тіло людини і його внутрішні органи рухаються в цьому випадку як єдине ціле і не відчувають взаємних пересувань. Результатам такої вібрації в морська хвороба.

За певних умов вібрація сприятливо діє на організм людини і за­стосовується в медицині для покращення функціонального стану нервової системи, кровообігу, прискорення загоєння ран, лікування радикулітів тощо. Але у виробничих умовах систематична тривала дія вібрації в резонансній чи близькій до неї зони призводить до різноманітних пору­шень здоров¢я і може бути причиною вібраційної хвороби.

Вібраційна хвороба може спричинятися дією як загальної, так і міс­цевої вібрації.

Під дією загальної вібрації виникають розлади нервової і судинної систем, спазми коронарних, церебральних і периферичних судин. Внаслі­док дії такої вібрації на центральну нервову систему може розвинутися церебральна форма вібраційної хвороби, то зустрічається найчастіше. Вона порушує фізіологічна функції організму, що проявляється у вигля­ді головного болю, запаморочення, нудоти, що настають без видимих причин. У людини погіршується сон, знижується працездатність.

Загальні вібрації негативно впливають на статеву сферу. У чоловіків часто спостерігається імпотенція, а у жінок - порушення менструальної функції і запальні захворювання жіночої статевої сфери.

При роботі з ручними машинами погіршується постачання кінцівок: кров’ю. порушується чутливість шкіри, відбувається закостеніння сухо­жилків м’язів, виникає сильний біль і відкладання солей в суглобах кистей рук і пальців, це призводить до деформації і зменшення рухли­вості суглобів. Ці зміни збільшуються в холодний і зменшуються в теп­лий періоди року.

Таким чином, вібраційна хвороба в основному негативно впливав на діяльність різних відділів нервової системи. Сприяють виникненню хво­роби такі супутні фактори, як охолодження, великі статичні м’язові на­вантаження, знижений атмосферний тиск, виробничий шум. Ефективне лікування вібраційної хвороби можливе лише на ранніх стадіях, відновлення функцій проходить дуже повільно, а в особливо тяжких випадках в орга­нізмі настають   необоротні зміни, то призводить до інвалідності, тоб­то часткової чи повної втрати працездатності.

6.10. Гігієнічне нормування і методи боротьби з вібрацією

Основним нормативним документом у галузі вібрації є ДЕСТ 12.1.012-78 "ССБП. Вібрація. Загальні вимоги безпеки", в якому наведено гранично допустимі значення вібрації при роботі з вібруючим облад­нанням.

Нормованими величинами є середньоквадратичне значення віброшвид-кості, рівень віброшвидкості в октавних смугах. Оскільки найчастіше зустрічаються горизонтальні і вертикальні складові вібрації, нормуванння здійснюється окремо за вертикальними і горизонтальними осями.

Для вимірювання вібрації з вітчизняної апаратури найбільш поши­рений вимірювач ВШВ-003, який реєструє віброшвидкість в частотному діапазоні 10...2600 Гц і віброприскорення в діапазоні 10...1000 Гц. З приладів зарубіжного виробництва для вимірювання вібрацій най­більш поширені вироби фірми "Брюль і Кьер".                 '