Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни «Металеві конструкції» (30 варіантів завдань)

Страницы работы

Содержание работы

Рецензія

на комплексну контрольну ро/боту з дисципліни

"Металеві конструкції "

для студентів спеціальності 7.092101"Промислове та цивільне будівництво"

ККР з курсу металевих конструкцій для студентів спеціальності 7.092101 ПЦБ складається з 30 варіантів завдань.

Наведені критерії оцінки виконання завдань, а також перелік довідкових матеріалів, якими дозволяється користуватись при виконанні комплексної контрольної роботи.

Задачі охоплюють найважливіші розділи курсу МК - компонування будинків і споруд з металевим каркасом, забезпечення просторової жорсткості споруд, розрахунки міцності й стійкості елементів каркасу, розрахунок та конструювання вузлів поєднань окремих елементів.

Як позитивне слід відзначити, що розв'язання задач та прикладів дає можливість перевірити як теоретичні знання студентів, так і практичні навики в конструюванні складних металевих елементів конструкцій та їх вузлів, а також вміння користуватись нормативною та довідковою літературою за фахом.

Завдання складені з розрахунку їх виконання за допомогою довідників та нормативних документів за 45 хвилин.

Розроблені критерії оцінки виконання ККР  дозволяють дати оцінку рівня знань та навиків студента на час проведення контрольної роботи.

Рецензент                                        к.т.н., доц. Андрух С.Л.

Критерії оцінки

комплексних контрольних робіт

з дисципліни "Металеві конструкції"

Кожне завдання ККР з курсу металевих конструкцій складається з трьох основних напрямків перевірки знань студентів:

- теоретичних знань з курсу МК та вміння користуватися нормативною та довідковою літературою;

-  вміння розв'язувати практичні задачі з розрахунку елементів металевих конструкцій;

-  вміння правильно конструювати окремі елементи та вузли їх сполучень з оцінкою ефективності прийнятих рішень.

Оцінки "ВІДМІННО" заслуговує повністю виконане завдання з технічно грамотним викладенням теоретичної частини, вірним виконанням розрахунків, схем, креслень з обгрунтованими висновками.

Оцінка "ДОБРЕ" виставляється при допущенні помилок в розрахунках, які суттєво не впливають на кінцевий результат, а в теоретичній частині допущені незначні недоліки.

Оцінка "ЗАДОВІЛЬНО" ставиться, якщо в розрахунках допущені помилки, а теоретична частина або посилання на нормативні документи викладені некоректною

Оцінка "НЕЗАДОВІЛЬНО" ставиться, якщо задача взагалі не розв'язана, а теоретична частина викладена невірно.

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ

якими можна користуватись при виконанні

комплексної контрольної роботи з МК

1. Норми проектування, СНиП ІІ-23-81* - "Стальные конструкции", М.,ЦИТП, 1990

2. Норми проектування, ДБН В.1.2-2:2006 - "Навантаження і впливи", Київ, Мінбуд України, 2006

3. "Стальные конструкции", справочник конструктора, під редакцією Н.П.Мельнікова, М., Стройиздат, 1976

4. "Краткий справочник конструктора" під редакцією Ю.А.Диховичного, М., Стройиздат, 1991                      

Сумський будівельний коледж

ПАКЕТ

завдань до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС

спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Затверджено на засіданні

циклової комісії      розрахункових дисциплін

Протокол  № ______ від «______» _________ 2013 року

Голова циклової комісії                 Костенко В.В.

                                                                      (підпис)                                      (Прізвище та ініціали)

АНОТАЦІЯ

Комплексну контрольну роботу (ККР) складено у відповідності з освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра– будівельника.

Основною метою проведення комплексних контрольних робіт є виявлення знань і практичних навичок студента з дисципліни, отриманих в процесі вивчення курсу «Металеві конструкції».

Комплексна контрольна робота складається з варіантів одного ступеня складності і розрахована на 45 хвилин. Кожний варіант містить 3 практичні питання.

Завдання ККР складені таким чином, щоб при їх виконанні студент виявив рівень знань і уміння логічного мислення при розвязанні задач, пов’язаних з осмисленим і обгрунтованим компонуванням конструктивних схем споруд з металевим каркасом, вибором сталі та інших металевих сплавів для різних будівельних конструкцій і споруд з різним призначенням, статичними і конструктивними розрахунками як сталевих елементів, так і конструкцій в цілому, а також з’єднань елементів металевих конструкцій.

Оцінки за комплексну контрольну роботу виставляються за п’ятибальною шкалою – відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. СНиП 2 - 23 - 81* Стальные конструкции - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1990 / 96c.

2. ДБН В.1.2 – 2;2006 «Нагрузки и воздействия» - К., Минстрой Украины, 2006 / 78с.

3. Металлические конструкции (под редакцией Е.И.Беленя) М., Стройиздат, 1986 / 510с.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
185 Kb
Скачали:
0