Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни «Металеві конструкції» (30 варіантів завдань), страница 2

4.Клименко Ф.Є., Барабаш  В.М., Стороженко Л.І. “Металеві конструкції “, Львів, Світ, 2002р./ 312с

5. Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Робоча площадка промислового будинку" - С.В.Паустовський, СНАУ, 20116р./ 76с.

6. Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Сталевий каркас промислового будинку" - С.В.Паустовський, "СНАУ", 2012р./ 98с.

7. Металлические конструкции (специальный курс), под редакцией Е.И.Беленя  - 3-е издание, - М., Стройиздат, 1991 / 684с.

8. Металлические конструкции: справочник проектировщика, под редакцией Н.П.Мельникова, 2-е издание - М., Стройиздат, 1991 / 776с.

9. Справочник проектировщика “Металлические конструкции” в 3-х томах, под общ. редакцией В.В.Кузнецова – М, ЦНИИПроектстальконструкция, изд-во АСВ, 1998./ 576с.

10. Васильев А.А., “Металлические конструкции”– М., Стройиздат, 1979/ 472с.

11. Я.М.Лихтарников, В.М.Клыков, Д.В.Ладыженский, “Расчет стальных конструкций”, справ. пособие, Київ, Будівельник, 1976 / 350с.

12. Т.Н.Цай, “Строительные конструкции”, томІ,- М., Стройиздат, 1985/ 362с.

                                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант№  1

Проектується робоча площадка промислового будинку під технологічне корисне навантаження 30 кН/м2 з сіткою колон 12х4м.

1. Прийняти рішення щодо типу балкової клітки  з настилом із залізобетонних збірних плит товщиною 80мм.

2. Підібрати головні та другорядні балки з прокатних двотаврів з умови міцності в пружній та пружньо-пластичній стадіях роботи, якщо поєднання всіх балок - шарнірне.

3. Перевірити жорсткість елементів площадки.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант №  2

Проектується робоча площадка промислового будинку під технологічне корисне навантаження 10 кН/м2 з сіткою колон 6х3,2 м.

1. Прийняти рішення щодо балкової клітки зі сталевим настилом товщиною 8 мм.

2. Підібрати головні та другорядні балки з прокатних двотаврів з умови міцності в пружній та пружньо-пластичній стадіях роботи. якщо поєднання всіх балок між собою - шарнірне.

3. Перевірити жорсткість елементів площадки.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи