Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни «Металеві конструкції» (30 варіантів завдань), страница 3

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант № 3

Треба запроектувати розрізну головну балку робочої площадки складеного перерізу з трьох прокатних листів. прогін якої - 12 м, а  погонне навантаження складає 180 кН/п.м. Другорядні балки поєднані з головною в одному рівні. Матеріал балки прийняти самостійно за ГОСТ 27772-88.

1.Наведіть критерії, за якими слід прийняти розміри перерізу балки.

2Визначіть ці розміри і перевірте загальну стійкість балки та місцеву стійкість її елементів.

3. Прийміть за конструктивними вимогами та перевірте міцність поясних швів.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант №  4

Треба запроектувати опорний вузол розрізної головної балки при дії опорної реакції Q = 800 кН та ширині поясів біля опори 200 мм і висоті балки 1600 мм. Матеріал конструкцій - сталь С245. Товщину опорного ребра прийняти не більше 20 мм.

Проаналізуйте та розв’яжіть такі питання.

1. На які дії слід розраховувати опорні частини балок; запропонуйте 2 варіанти опорних вузлів.

2. Виконайте повний розрахунок оптимального варіанту вузла.

3. Наведіть  креслення опорного вузла у трьох проекціях.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант№    5

Механообробний цех машинобудівного заводу в м. Сумах довжиною 204м має прогін поперечника 24м і крок колон 12м.

Обгрунтуйте і дайте пропозиції з таких питань.

1. Схему розміщення колон на плані цеха.

2. Скомпонуйте вертикальні й горизонтальні розміри поперечної рами, якщо цех оснащений двома кранами Q=125/30 т, відмітка голівки рейки - 14м.

3. Розставте зв’язки по верхніх та нижніх поясах ферм та по колонах, які б забезпечували просторову жорсткість каркасу  й покриття, якщо покриття виконане по прогонах з кроком 1.5м.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________