Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни «Металеві конструкції» (30 варіантів завдань), страница 6

3. Перевірити жорсткість елементів площадки.

Затверджено на засіданні

 кафедри будівельних конструкцій

протокол № 1 від «1 2_»   09   2006р.,

Завідувач кафедри Б.К., професор                      Л.М.Фомиця

                 Ведучий курсу (лектор), доцент                       С.В.Паустовський

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант№  12

Проектується робоча площадка промислового будинку під технологічне корисне навантаження 20 кН/м2 з сіткою колон 16х3,2 м.

1. Прийняти рішення щодо балкової клітки зі сталевим настилом товщиною 7 мм.

2. Підібрати головні та другорядні балки з прокатних двотаврів з умови міцності в пружній та пружньо-пластичній стадіях роботи. якщо поєднання всіх балок між собою - шарнірне.

3. Перевірити жорсткість елементів площадки.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант № 13

Треба запроектувати розрізну головну балку робочої площадки складеного перерізу з трьох прокатних листів. прогін якої - 10 м, а  погонне навантаження складає 280 кН/п.м. Другорядні балки поєднані з головною в одному рівні. Матеріал балки прийняти самостійно за ГОСТ 27772-88.

1.Наведіть критерії, за якими слід прийняти розміри перерізу балки.

2Визначіть ці розміри і перевірте загальну стійкість балки та місцеву стійкість її елементів.

3. Прийміть за конструктивними вимогами та перевірте міцність поясних швів.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант № 14

Треба запроектувати опорний вузол розрізної головної балки при дії опорної реакції Q = 1000 кН та ширині поясів біля опори 300 мм і висоті балки 1600 мм. Матеріал конструкцій - сталь С255. Товщину опорного ребра прийняти не більше 20 мм.

Проаналізуйте та розв’яжіть такі питання.