Порядок создания банков на территории Республики Беларусь и формирования уставного фонда банков. Небанковские кредитно-финансовые организации (материал изложен белорусским языком), страница 4

Для вымярэння дынамікі грашовай масы м. выкар-ваць такія паказчыкі, як абсал. прырост, тэмп росту, абсал.значнасць 1% прыросту. Ацэнка значнасці асобных грашовых параметраў у агульным змя-ненні грашовай масы можа быць зроблена як датычна агульнага пры-росту грашовай масы, так і агульнага яе памеру ў папярэднім перы-ядзе. У першым выпадку разлік долі ўдзельніцгва асобных агрэгатаў у агульнай велічыне прыросту грашовай масы ажыццяўляецца шля-хам аднясення абсалютнага прыросту грашовых сродкаў па якому-небудзь параметру грашовай масы да агульнай сумы прыросту гра-шовых сродкаў, што можна ўявіць у выглядзе наступнай формулы:

Выраз  (М1 - Мо) абазначае прырост укладаў насельніцтва да за-патрабавання, рэшткаў сродкаў на рахунках прадпрыемстваў, ар-ганізацый і ўстаноў,   (М2 - М1) — прырост тэрміновых дэпазітаў на-сельніцтва, суб'ектаў гаспадарання, мясцовых органаў улады і кіравання і г. д. адпаведна прыведзенай вышэй групоўцы ліквідных актываў, якія з'яўляюцца вымяральнікамі грашовай масы. Сума значэнняу удзельніцтва у прыросце га.массы усіх яе вымяральнікау павінна даць 100%.


Табліца 6.1. Структура грашовай масы

Паказчыкі грашовай масы

 

1. Наяўныя грошы на руках у

 

насельніцтва і ў касах прадпрыемст-

 

ваў, арганізацый і ўстаноў (Мо)

 

2. Уклады насельніцтва да запат-

 

рабавання, рэшткі сродкаў на рахунках

 

прадпрыемстваў, арганізацый і ўстаноў

 

3. Грашовы агрэгат Мі (рад. 1 + рад. 2)

 

4. Тэрміновыя дэпазіты насельніцтва,

 

суб'ектаў гаспадарання і мясцовых ор-

 

ганаў кіравання

 

5. Грашовы агрэгат М; (рад. 3 + рад. 4)

 

6. Іншыя (мэтавыя, накапляльныя) бан-

 

каўскія дэпазіты і сродкі ў каштоўных

 

паперах насельніцтва, суб'ектаў гаспа-

 

дарання і мясцовых органаў улады

 

7. Грашовы агрэгат Мз (рад. 5 + рад. 6)

 

8. Дэпазіты (да запатрабавання, тэр-

 

міновыя, іншыя) насельніцтва, суб'ек-

 

таў гаспадарання і мясцовых органаў

 

кіравання ў замежнай валюце

 

9. Грашовы агрэгат М^ (рад. 7 + рад. 8)

 

Для вызначэння ўплыву дынамікі асобных грашовых параметраў на прырост грошай выкарыстоўваецца наступная формула:

'

дзе М — агульная сума шырокіх грошай у мінулым перыядзе.

АНАЛІЗ АБАРАЧАЛЬНАСЦІ 1 ПРАГНАЗАВАННЕ ГРАШОВАЙ МАСЫ

Паказчыкі абарачальнасці грашовай масы і іх аналіз

Прагназаванне грашовай масы патрабуе вывучэння паказчыкаў колькасці грошай у абарачэнні і хуткасці абарачэння грашовай масы. Асноўнымі крыніцамі інфармацыі для аналізу і прагназавання грашо-вай масы з'яўляюцца справаздачнасць банкаўскіх устаноў, арганіза-цый і прадпрыемстваў, а таксама аднаразовыя статыстычныя абсле-даванні. Колькасць грошай у абарачэнні залежыць ад велічыні валавага ўнутранага прадукту і хуткасці рухў грашовай масы, якая вымяраецца колькасцю абаротаў грошай і працягласцю аднаго абароту. Колькасць абаротаў грошай вызначаецца па формуле

дзе V— колькасць абаротаў грошай;

Ру — намінальны валавы ўнутраны прадукт;

М— сярэдняя колькасць грошай за аналізуемы перыяд. Працягласць аднаго абароту разлічваецца па формуле

/=мД,

дзе / — працягласць аднаго абароту;

0 колькасць каляндарных дзён у перыядзе. Методыку аналізу хуткасці руху грашовай масы разгледзім на на-ступным умоўным прыкладзе (табл. 6.3). Як вынікае з прыведзеных разлікаў, хуткасць абарачэння ўсёй грашовай масы панізілася прык-ладна на 0,5 абарота, аднак хуткасць абарачэння параметра Мі панізілася на 6,5 абарота. Абумоўлена гэта ў першую чаргу па-велічэннем велічыні грашовага агрэгата Мі на 3442,5 млрд р., тэмп прыросту якога склаў

8567,3 х 100 : 5124,8 - 100 = 67,2%, у той час калі прырост валавага ўнутранага прадукту складае толькі                           

143214,6 х 100 : 118683,5 - 100 = 20,7%. Табліца 6.3. Паказчыкі хуткасці абарачэння грашовай масы