Порядок создания банков на территории Республики Беларусь и формирования уставного фонда банков. Небанковские кредитно-финансовые организации (материал изложен белорусским языком)

Страницы работы

Содержание работы

Парадак стварэння банкау на тэр.РБ і фармір-ння статутнага фонду банкау.

У РБ м.стварацца на аснове прыватнай, дзярж.формы уласнасці. Акцыянерныя банкі м.ствар-цца у вагл.адкрытых і закрыт акц.таварыствау.Дзяржаўны банк ствараецца на асйове дзяржаўнай уласнасці па рашэнні рэспубліканскіх закана-даўчых або выканаўчых органаў.

Акрамя акцыянерных і дзяржаўных банкаў, на тэрыторыі Рэс-публікі Беларусь могуць дзейнічацьзамежныя і сумесныя банкі. За-межныя банкі ствараюцца замежнымі заснавальнікамі поўнасцю за кошт уласнага капіталу. ^умесныя банкі ствараюцца на далявой ас-нове з беларускімі саўдзельнікамі.. Сярод айчынных заснавальнікаў могуць быць як юрыдычныя, так і фізічныя асобы.Банкі, у тым ліку замежныя і сумесныя, а таксама філіялы і прад-стаўніцтвы замежных банкаў, атрымліваюць правы на дзейнасць і статус юрыдычнай асобы з моманту рэгісэрацыі.ў Нацыянальным банку Рэспублікі Беларусь. Пацвярджэннем права банка або філіяла замежнага банка на ажыццяўленне банкаўскіх аперацый з'яўляецца ліцэнзія Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, рашэнне аб вы-дачы яісой прымае праўленне апошняга.Банк ствараюць заснавальнікі, якія заключаюць.дагавор, дзе ўказваюцца іх абавязкі і правы па стварэнні банка. Па ініцыятыве за-снавальнікаў для правядзення работ, звязаных з рэгістрацыяй банка, ствараецца арганізацыйны камітэт^або шіцыятыўная група, Члены гэ-тага органа, у склад'якога моіуць^уваходзіцьфізічныя і юрьвдычныя асобы, не абавязкова заснавальнікі банка, рыхтуюць пакет уста-ноўчых дакументаў, праводзяць устаноўчую канферэнцыю і ажыц-цяўляюць падпіску на акцыі або паі.Устаноўчыя дакументы акцыянернага банка павінны ўтрымліваць звесткі аб відах і катэгорыях выпускаемых акі.сьій, і.х колысасці і намінальнай вартасці, суаднясенні акцый розных відаў і катэгорый, поўны пералік абмежаванняў на рух акцый закрытага акцыянернага таварыства.   Пэ'уйЫя асаблівасці маюць месца і пры падрыхтоўцы камплекта дакументаў для рэгістрацыі банкаў на аснове дзяржаўнай і змешанай |    формаў уласнасці, а таксама замежных і сумееных банкаў. У выпад-9    ках, калі банк ствараецца на аснове^юяржаўнай ула^наспі або змеша-най-з-удзеламдзяржаўнай удаснасці, неабходна прадставіць даку-мент, які пацвярджае дазвол уласнйса„маёмасці або ўпаўнаважанага ім органана-адчужэнне дзяржаўнай маёмасцГ'.Пры стварэнні замежных або сумесньгх банкаў патрэбны даку-менты, якія пацвярджаюць згоду кантрольнага органа дзяржавы за-межнага заснавальніка на яго ўдзельніцтваў стварэннібанка на тэры-торыі Рэспублікі Беларусь, а таксама доказы яго юрыдычнага статусу і плацёжаздольнасці. Калі інвестытарамі з'яўляюцца замежныя фізічныя асобы, патрэбны рэкамендацыі не менш як двух замежных юрыдычных асоб з вядомай плацёжаздольнасцю. Адну з рэкаменда-цый абавязкова павінен даць першакласны банк, у якім знаходзіцца рахунак удзельніка або фізічнай асобы. Пры ўнясенні замежным інвестытарам сродкаў у свабодна канверсуемай валюце дэкларацыя не патрабуецца.   Нацыянальны банк мае права не выдаваііь'^дазвол -на стварэнне банка пры выяўленні:  неадпаведнасці статута банка або іншых дакументаў законам РБ, адсутнасці або незаконнага паходжання па заключэнні фінан-савых органаў або аудытарскай арганізацыі ўласных фінан-савых рэсурсаў інвестытараў для ўнясення ў статутны фонд банка ,прафесіннай непрыдатнасці, па заключэнні атэстацыйнай камісіі НБ, старшыні праўлення банка, яго першага намесніка і галоўнага бухгалтара;недакладнасці пададзенай інфармацыі.

Адмова ў выдачы ліцэнзіі можа быць абскарджана заснавальнікамі банка у судовым парадку.Ва ўстаноучыя дакументы банка або філіяла на правах юрыдычнай асобы могуць уносіцца_змяненні_і дапаўненрі. Для рэгістрацыі змя-ненняў і дапаўнённяў НБ або яго органам на мес-цах прадстаўляюцца выпіска аб унясенні змяненняў або дапаўненняў у яго статут ці палажэнне аб філіяле і пералік гэтых змяненняў і да-паўненняў. Калі змяненні і дапаўненні ўстаноўчых дакументаў цяг-нуць за сабой змяненне ліцэнзіі на ажыццяўленне банкаўскіх апера-цый, то афармляецца новая ліцэнзія з захаваннем папярэдняга рэгіст-рацыйнага нумара.Адмова ў дзяржаўнай рэгістрацыі змяненняў і дапаўненняў, якія ўносяцца ва ўстаноўчыя дакументы банка, або непрыняцце Нацыя-нальным банкам рашэння аб іх рэгістрацыі ў вызначаныя тэрміны таксама могуць быць абскарджаны ў гаспадарчым судзе. Фарміраванне статутнага фонду банка. Уклады ў статутны фонд банка або аплата акцый могуць ажыц-цяўляцца як у грашовай, так і ў неграшовай форме ў выглядзе памяш-канняў, іншых асноўных фондаў і маёмасці, якія выкарыстоўваюцца ў банкаўскай дзейнасці, а таксама арганізацыйных выдаткаў. Уклады ў неграшовай форме ўносяцца пры ўмове, што ў грашовай форме ста-тутны фонд сфарміраваны ў мінімальным памеры, устаноўленым На-цыянальным банкам Рэспублікі Беларусь. Уклады ў неграшовай фор-ме ацэньваюцца ацэначнай^камісіяй на дату заключэння ўстаноўчага дагавора, іш» афармляецца актамТДатай заключэння ўстаноўчага да-гавора па стварэнні банка лічыцца дата яго натарыяльнага засведчан-ня.Статутны фовд банка фарміруецца за кошт уласных-ередкаў-за-снавальнікаў. Залўчаныя і пазыковыя сродкі не могуць быць накіраваны на фарміраванне і папаўненне статутнага фонду банка. Да моманту падачы пакета ўстаноўчых дакументаў на рэгістра-цыю статутны-фонд'банка або філіяла на правах юрыдычнай асобы павінен быць поўнасцюаплачаным. Статугны фонд банка, створанага ў форме адкрытага акцыянернага таварыства, які фарміруецца за кошт выпуску імянных акцый, павінен быць поўнасцю аплачаным к даце правядзення-ўстаноўчай канферэнцыі. Працэдура.рэгісірацьгі банка або філіяла не можа перавышаць трох мёсяцаў са дня падачы хадайніцтва і ўстаноўчых дакументаў у галоўнаё'кіраўніцтва Нацыя-нальнага банка і Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь. Галоўнае кіраўніцтва робіць заключэнне аб выніках разгляду ўстаноўчых даку-ментаў і разам з камплектам устаноўчых дакументаў накіроўвае ў На-цыянальны банк. Да рэгістрацыі банка або філіяла ў перыяд разгляду ўстаноўчых дакументаў ажыццяўляецца атэстацыя прафесійнан прыдатнасці двух вышэйшых кіраўнікоў, старшыні праўлення або яго першага на-месніка і галоўнага бухгалтара, атэстацыйнай камісіяй галоўнага кіраўніцтва Нацыянальнага банка. Рашэнне аб выдачы ліцэнзій на ажыццяўленне банкаўскіх аперацый прымае праўленне Нацыяналь-нага банка. Сродкі, якія паступаюць у лік аплаты статутнага фонду, акумулю-юцца на часовым разліковым рахунку, які адкрываецца ў галоўным кіраўніцтве Нацыянальнага банка па месцу знаходжання. За захоў-ванне сродкаў на часовым рахунку Нацыянальны банк устанаўлівае плату ў памеры стаўкі рэфінансавання, якая дзейнічае на працягу гэ-тага перыяду і залічвае яё на ўказаны рахунак. Пасля рэгістрацыі бан-ка сродкі з часовага рахунку залічваюода на яго карэспандэнцкі раху-нак, а пры адмове ў рэгістрацыі — вяртаюцца заснавальнікам пад кантролем службовых асоб НБ. У тэрмін, устаноўлены для паведамлення аб змяненнях уста-ноўчых дакументаў, банкі паведамляюць Нацыянальнаму банку аб змяненнях складу ўладальцікаў і іх долі ў статутным фондзе. Новыя інвестытары абавязаны пацвердзіць законнасць паходжання сродкаў, укладзеных у статутны фонд банка.

Похожие материалы

Информация о работе