Порядок создания банков на территории Республики Беларусь и формирования уставного фонда банков. Небанковские кредитно-финансовые организации (материал изложен белорусским языком), страница 20

б) прадпрыемствамі-рэзідэнтамі і ўпаўнаваданымі банкамі;

• здзелак куплі-продажу замежнай валюты паміж:

а) прадпрыемствамі-нерэзідэнтамі і прадпрыемствамі-рэзідэнта-мі;

б) банкамі-нерэзідэнтамі і прадпрыемствамі-рэзідэнтамі;

в) упаўнаважанымі банкамі і прадпрыемствамі-нерэзідэнтамі;

г) упаўнаважанымі банкамі і банкамі-нерэзідэнтамі, за выклю-чэннем здзелак, якія ажыццяўпяюцца на біржах замежных дзяржаў.

Знешні валютны рынак — сфера абарачэння замежнай валюты і нацыянапьнай грашовай адзіыкі Рэспублікі Беларусь у выніку ажыц-цяўлення:

• здзелак куплі-продажу замежнай валюты, якія ажыц-г^яўляюцца на біржах зсшежных дзяржаў, і канверсійных апе-рацый паміж:

а) упаўнаважанымі банкамі і прадпрыемствамі-нерэзідэнтамі:

б) упаўнаважанымі банкамі і банкамі-нерэзідэнтамі:

• здзелак куплі-продажу замежнай валюты і канверсійных апе-рацый паміж:

а) прадпрыемствамі-нерэзідэнтамі;

б) банкамі-нерэзідэнтамі;

в) прадпрыемствамі-нерэзідэнтамі і банкамі-нерэзідэнтсші.

Знешні валютны рынак складваецца з такіх сегментаў, як рынкі за-межных валют, дэпазітаў, крэдытаў і аблігацый у замежных валютах. Ўказаныя сегменты валютнага рынку ўяўляюць сабой валютна-фінансавыя адносіны па куплі-продажу замежнай валюты, фарміра-ванню ўкладаў, выдачы міжнародных пазык буйнымі камерцыйнымі банкамі развітых дзяржаў, а таксама адносіны па даўгавых абавяза-цельствах у замежных валютах, аформленых у выглядзе аблігацый пазычальнікаў. У Цяперашні час пераважаюць на валютным рынку міжбанкаўскія крэдытныя і дэпазітныя аперацыі з амерыканскімі доларамі і еўра. У якасці пазычальнікаў на знешнім валютным рынку выступаюць дзяр-жавы з адчувальным дэфіцытам плацёжных балансаў, буйныя банкі і нацыянальныя манаполіі, а таксама транснацыянальныя карпарацыі, якія маюць патрэбу ў крэдытах для фінансавання маштабных праек-таў. Знешні валютны рынак сканцэнтраны ў некалькіх сотнях банкаў-пасрэднікаў, размешчаных у фінансавых цэнтрах, таму валютны ры-нак можна акрэсліць і як афіцыйны цэнтр, у якім засяроджаны купля-продаж замежных валют і іншыя аперацыі з імі. Для ўладальнікаў капіталаў знешні валютны рынак з'яўляецца болып даходным напрамкам укладання сродкаў у параўнанні з шэра-гам нацыянальных грашовых рынкаў. Па гэтай прычыне цэнтральныя банкі імкнуцца да канверсоўнасці сваёй нацыянальнай валюты і па магчымасці адмаўляюцца ад прымянення валютных абмежаванняў. Канверсоўнасць нацыянальнай валюты і адмова ад прымянення валютных абмежаванняў у значнай меры залежаць ад суаднясення попыту на пэўную валюту і яе прапаноў на валютным рынку. У сваю чаргу попыт і прапанова валюты залежаць ад экспарту і імпарту, а таксама прытоку міжнародных крэдытау у ^зяржаву і адтоку валюты ў сувязі з неабходнасцю іх пагашэнняіВартасцЬ нацыянальнай валю-ты дзяржавы павялічваецца пры павелічэнні экспарту і памяншэнні імпарту. Змяншэнне экспарту і павелічэнне імпарту абумовіць паніжэнне курсу нацыянальнай валюты, што можа быць кампенсава-на прытокам у дзяржаву міжнародных крэдытаў. Аднак неабходнасць выплаты працэнтаў і іх пагашэння пасля заканчэння тэрміну крэдыт-нага пагаднення стане прычынай паніжэння цаны грашовай адзінкі дадзенай дзяржавы, калі не адбудзецца рост экспарту. 3 улікам уздзеяння гэтых фактараў ажыццяўляецца рэгуляванне валютнага рынку на/аснове прагназавання валютных курсаў. Гэта патрабуе вызначэння рэальнай вартасці нацыянальнай валюты і накірункаў яе змянення пад ўплывам указаных фактараў. Для прагна-завання валютных курсаў выкарыстоўваюцца экспертныя ацэнкі і шматфактарныя статыстычныя мадэлі.

ВАЛЮТНАЯ БІРЖА

Валютны аукцыён — метад арганізацыі валютнага рынку краіны, які ўяўляе сабой публічныя валютныя таргі. Тэрмін біржа паходзіць ад лацінскага слова «Ьіігза — кашалёк. Біржа — ўстанова, дзе ажыцгуіўляецца купля-продаж валюты, каштоўных папер або тавараў у форме аптовага рынку, які рэгулярна функцыяніруе. Зыходзячы са сваёй спецыялізацыі біржы могуць быць валютнымі, фондавымі, валютна-фондавымі або таварнымі з далейшай спецыялізацыяй па відах тавараў. Біржы выконваюць ролю пасрэдніка ў працэсе арганізацыі гарызантальных гаспадарчых сувязей.Валютная біржа — біржа, якая ажыцг^яўляе на рэгулярнай і ўпарадкаванай аснове куплю-продаж замежнай валюты парынкавых цэнах. Валютная біржа акумуліруе попыт і прапановы валютных рэ-сурсаў, устанаўлівае рынкавы курс нацыянальнай валюты па без-наяўных аперацыях банкаў, забяспечвае дадатковыя гарантыі пры за-ключэнні валкугных здзелак, распрацоўвае правілы міжбанкаўскага валютнага гавдлю.

Высокі ўзровень рынкавай інфраструктуры Беларускай валютна-фондавай біржы дазваляе эфектыўна выкарыстоўваць яе і ў іншьгх сектарах фінансавага рынку. Прыярьггэтнымі накірункамі развіцця Беларускай валютна-фондавай біржы з'яўляюцца валютны рынак, рынак дзяржаўных даўгавых абавязацельстваў і рынак ф'ючарсаў.Арганізацыя дзейнасці валютнай біржы.

Біржавы рынг (яма) —участак памяшкання біржы, падлогаяко-га знаходзіцца на больш нізкім узроўні, чым падлога ўсёй залы, які прызначаны для заключэння біржавых здзелак. Плошча гэтага участ-ка можа быць ад некалысіх дзесяткаў да некалькіх соцен квадратных метраў. Па баках біржавага рынгу (ямы) размяшчаюцца кабінкі для брокераў, дзе знаходзяцца тэлефоны, тэрміналы ЭВМ і іншыя сродкі сувязі. Каля біржавага рынгу (ямы) або пасяродку робіцца ўзвышша, дзе знаходзяцца службоўцы біржы, якія рэгіструюць курсы і здзелкі.