Расчетный лист (Учет оплаты труда), страница 30

Зміст граф 4 та 5 повинен бути узгоджений з пунктом 1.3 характеристики задачі, а зміст графи 6 – з пунктом 1.5 (вихід задачі на схемі інформаційних зв’язків).

Для вихідних масивів у графі 5 написати: “разом із МГ <код МГ>”.

Для масивів у графі 6 наводиться перелік кодів задач, які використовують сформовані вихідні масиви як вхідні.

У графі 7 “Призначення вихідної інформації” необхідно сформулювати, які управлінські рішення можуть ухвалюватися на основі значень показників вихідних повідомлень.

Для вихідних масивів у графі 7 написати: “є вхідною інформацією для рішення задачі <назва задачі>”.

2.2. Перелік і опис структурних одиниць інформації вихідних повідомлень.

 В цьому пункті необхідно описати показники, реквізити, що мають самостійне суттеве значення, за формою табл. 2.

Таблиця 2

Перелік і опис структурних одиниць вихідних повідомлень

Найменування структурної одиниці інформації

Ідентифікатор

Вимоги до точності

1

2

3

Опис структурних одиниць у табл. 2 необхідно привести за кожним вихідним повідомленням, у тому числі описати реквізити, які розміщуються у заголовку МГ або ВК.

У графі 2 приводиться літерний ідентифікатор реквізита (латинськими літерами).  У графі 3 вказується тип та розмір структурної одиниці інформації з використанням таких позначень:

9 – цифрова інформація;

Х – символьна інформація.

В скобках указується кількість символів в реквізиті.

Наприклад: 9(3) – трьохзначне число,

9(4,2) – число, що містить 2 знаки після коми.

Х(30) – реквізит, що містить 30 символів.

Розділ 3. «Вхідна інформація»

3.1. Перелік і опис вхідних документів

 Необхідно описати вхідні документи за формою табл. 3.

Таблиця 3

Перелік і опис вхідних документів

Ідентифікатор документа

Найменування документа

Термін надходження

Частота надходження

Постачальник документа

1

2

3

4

5

3.2. Характеристика масивів вхідної інформації

Необхідно описати вхідні масиви для вирішення задачі за формою табл. 4.

Таблиця 4

Характеристика масивів вхідної інформації

Найменування масиву

Ідентифікатор (ім’я) масиву

Тип масиву

Технологія формування

1

2

3

4

Типи масивів можуть бути: НДІ (нормативно-довідкова інформація, тобто довідники), оперативні, з іншої задачі <найменування задачі>.

Технологія формування: БД АРМ, на іншому АРМі <найменування АРМа>, в іншій задачі <найменування задачі>, у багатовіконному режимі на підставі інформації первинного документа <ідентифікатор документа із табл. 3> і масивів НДІ <імена масивів>, у процесі вирішення задачі (наприклад, масив залишків може бути вхідним і вихідним).

3.3. Перелік і опис структурних одиниць інформації вхідних повідомлень.

Перелік і опис структурних одиниць інформації вхідних повідомлень привести за формою табл. 5.

Таблиця 5

Перелік і опис структурних одиниць вхідних документів

Найменування структурної

одиниці

Точність

числового значення

Джерела інформації (документ)

Ідентифікатор джерела

інформації

1

2

3

4

ПРИМЕР: НАКЛАДНАЯ НА  ОТГРУЗКУ ГОТОВОЙ  ПРОДУКЦИИ СО СКЛАДА.

В якості приклада буде розглянута задача "Облік готової продукції".

Вихідним документом за цією задачею є "Відомість відвантаження готової продукції зі складу".

Форма вихідного документа приведена нижче.

Відомість відвантаження готової продукції зі складу _______________ за _____

(найменування складу)       (дата)

Наймену-вання продукції

Од. вимір.

Відвантажено

Покупець

№ накладної на відвантаження

№ договору

Кількість

Ціна

Сума

Споживачами вихідної інформації є: бухгалтерія, відділ збуту, комірник складу готової продукції.

Вхідним документом за цією задачею є "Накладна на відвантаження продукції зі складу", що містить наступні реквізити: № накладної, дата формування накладної, склад, покупець, відвантажувальні реквізити покупця, найменування і код продукції, одиниця вимірювання, кількість відвантажено, ціна, сума відвантаженої продукції, підстава відвантаження (№ договору), підписи комірника і одержувача продукції.

ОПИСАНИЕ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ

"УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ"

14.  Характеристика задачи.

14.1.  Назначение задачи

Название задачи: Учет готовой продукции.

Код задачи: 0301

Задача 0301 является составной частью подсистемы бухгалтерского учета. Задача решается на базе АРМ бухгалтера по учету ГП.

Цель решения задачи: автоматизация функции учета готовой продукции.

Назначением задачи 0301 является расчет следующих показателей: расчет сумм отгрузки ГП, итоговых сумм.

Описание автоматизированного варианта решения задачи:

Документ "Ведомость отгрузки готовой продукции со склада ________ за _____ (дата)" формируется на основании  входных документов … (перечислить); описать из какого документа в ведомость переносятся реквизиты, как рассчитывается тот или иной показатель (сумма, итоги и т.д.)

Целесообразность автоматизации решения задачи обусловлена большим объемом логических и арифметических операций, наличием больших объемов информации о ГП, поставщиках, покупателях, бухгалтерских проводках, об отгрузке; необходимостью повышения оперативности и точности учета ГП и т.д

14.2.  Перечень объектов, при управлении которыми решается задача.

При решении задачи 0301 автоматизируются функции бухгалтера по учету ГП.

Задача решается при управлении отделом бухгалтерии.

14.3.  Периодичность и длительность решения задачи.

Задача "Учет готовой продукции" решается ежедневно. Длительность решения задачи составляет 20-40 мин.

14.4.  Условия, при которых прекращается решение задачи автоматизированным способом.

Отсутствие необходимой для решения задачи входной информации, разрушение БД вследствие несанкционированного доступа, отсутствие энергоснабжения, выход из строя технических средств.

14.5.  Связь задачи с другими задачами АИС.