Стратегія розвитку і дивідендна політика. Оцінка вартості грошових коштів в часі. Управління інвестиційною діяльністю підприємства, страница 14

Якщо підприємство збільшить обсяг виробництва до 40000 одиниць, то прибуток збільшиться до 250000 грн., то:

сума прибутку рівна нулю (П=0) при відповідному критичному об’ємі виробництва (), розраховується за формулою  2.3.9:

шт.

Критичний об’єм виробництва у вартісному виразі розраховується за формулою  2.3.10:

грн.

Положення точки  беззбитковості задано вихідними параметрами. Облік змінення цих параметрів дозволяє наступне:

1. Визначити об’єм продукції для забезпечення встановленої суми прибутку визначимо за формулою 2.3.11.:

 шт.

2.     Граничний (предельний) рівень цін визначимо за формулою 2.3.12:

 грн

Імітаційна модель оцінювання ризика

Сутність методу заключається в наступному:

1) На основі експєртного оцінювання по кожному варіанту будують три можливих моделі развитку:

-  найгірша;

-  найбільш реальна;

-  оптимістична.

2) Для кожної моделі розраховується відповідну NPV: тобто отримують: NPVH, NPVP, NPV0.

3) Для кожного варіанту – моделі розраховуються розмах варіації (RNPV) – найбільше змінення NPV.

RNPV = NPV0NPVH, чи середнє квадратичне відхилення по формулі:

           ,                                  (2.3.13)

NPVi – приведена чиста вартість кожної моделі;

NPV – середне значення NPV, зважене по наданим можливостям – Вi:

                                                                      (2.3.14)

З двух порівняних проектів більш ризикованим вважається той, у якого більший RNPV чи σNPV.

Оцінимо ризик проекту по імітаційній моделі.

Розрахуємо загальну накопичувану величину дисконтованих  надходжень при дисконтній ставці 18%.

Розрахуємо середнє квадратичне відхилення проекту.

Для цього:

1) експертним засобом визначимо імовірність отримання значення NPV для проекту:

NPVi

експертна оцінка імовірності

-4,73

940,94

2694,57

0,2

0,5

0,3

2) Визначимо середнє  для проекту:

 = -4,73 * 0,2 + 940,94 * 0,5 + 2694,57 * 0,3 = 1277,9

3) Розрахуємо σNPV для проекту:

==

= = 993,92

Таблиця 1-Вихідні дані для розрахунку ефективності інвестиційного проекту

Показники

Значення

1. Вартість лінії (витрати по проекту), грв.

20000

2. Термін експлуатації, років

8

3.Прибуток (за відрахуванням податків) від реалізації основних фондів по закінченні терміна служби, грв.

5000

4 Грошові  річні надходження, грв.:

в 1 рік

4115

в 2 рік

5250

в 3 рік

5800

в 4 рік

6250

в 5 рік

5000

в 6 рік

5000

в 7 рік

4800

в 8 рік

4000

5. Ставка дисконту (r 1),%

15

6. Ставка дисконту (r 2),%

19