Стратегія розвитку і дивідендна політика. Оцінка вартості грошових коштів в часі. Управління інвестиційною діяльністю підприємства, страница 11

=20620,14 – 20000 = 620,14 грн.

(19%)

= 19995,27 – 20000 = -4,73 грн.

2.3.3 Визначення терміну окупності вкладень

Термін окупності (payback period method – РР) – один з найбільш частіше приймаємих показників для анализа вкладень.

Якщо не враховувати фактор часу, тобто коли рівні суми дохода, отримані у різний час, розглядаються як рівноцінні, то показник терміну окупності можливо визначити по формулі:

                                                                                  (2.3.3)

ny – спрощений показник терміна окупності.

Термін окупності – payback period – тривалість часу, протягом якого недисконтовані прогнозуємі надходження грошових коштів, перевищують недисконтовані суму інвестиції. Це кількість років, необхідних для покриття стартових інвестицій.

Завдання № 3.2

Наші річні прибутки не рівні, то розрахунок окупності ускладнюється.

Припустимо:

Роки

1

2

3

4

5

6

7

8

Надходження готівки

4115

5250

5800

6250

5000

5000

4800

4000

Сума надходжень за перші три роки складає:

4115 + 5250 + 5800 = 15165 грн.

тобто из першої інвестиції залишається невідшкодованими:

20000 – 15165 = 4835 грн.

Тоді, при CI = 20000 грн., період окупності буде складати:

3 роки + = 3,77 роки

Розрахований РР менше максимально допустимого, тому проект приймаємо.

2.3.4 Визначення внутрішній норми доходності інвестиції IRR

Внутрішня норма доходності, прибутка IRR (internal rate of return).

Реалізація будь-якого проекту потребує притягнення фінансових витрат за які необхідно платити.

Показник, який характеризує відносний рівень цих витрат, є «ціною» за використання (авансуємий) капітал – cost of capital – якщо джерела різні, ВК визначаєтьсяя як арифметичне середньозважуване.

Щоб забезпечити доход від інвестиційних коштів (чи їх окупність), необхідно добиться, щоб NPV > 0 чи NPV = 0, тобто необхідно добрати відповідну відсоткову ставку для дисконтування потоків платежів, що забезпечують NPV > 0. Така ставка повинна відображати очикуваний середній рівень позикового відсотка, з урахуванням чинника ризика.

Тому під IRR розуміють ставку дисконтування, використання котрої забезпечить рівняння поточної вартості очикуваних грошових надходжень і очикуваних грошових відтоків. Тобто при нарахуванні на IC відсотків IRR, повинно забезпечуватися отримання розподіленного в часі дохода.

Показник IRR характеризуе максимально допустимий відносний рівень витрат, які можуть бути проведені при реалізації цього проекта.

Наприклад, при притягнені банковського кредита, відсоток кредита, що перевищує IRR робить проект збитковим.

Інвестор повинен порівнювати отриманну IRR з ціной притягнення фактичних ресурсів (ПК). IRR > ПК – «+», IRR < ПК – «–», IRR = ПК – «±».