Стратегія розвитку і дивідендна політика. Оцінка вартості грошових коштів в часі. Управління інвестиційною діяльністю підприємства, страница 10

3)  Оцінюють очикувані грошові потоки внаслідок реалізації інвестиційних проектів.

4)  Вибирають оптимальний проект, керуючись існуючими критеріями оцінювання інвестиційних проектів.

5)  Проводять періодичне оцінювання інвестиційних проектів після їх прийняття.

Оцінювання грошових потоків.

Саме грошові потоки, що надходять внаслідок реалізації інвестиційних проектів, можуть забезпечити його подальший розвиток і фінансування. Тому грошові потоки, але не прибуток стає головним чинником в аналізі.

Інакше кажучи, фінансовий аналіз інвестиційних проектів повинен бути заснован на дослідженні доходів і витрат, у виразі грошових потоків, а не на змінах, викликаних  тількі умовностями бухгалтерського обліку.

Для кожного окремого інвестиційного проекту необхідна інформація про очікуваних потоках готівки з урахуванням податкових платежів. Характер інформації, яка необхідна для прийняття рішення про інвестування, покажемо на наступному прикладі.

2.3.2 Метод розрахунку чистого приведеного ефекту (доходу) NPV

Цій метод є одним з головних при оцінці інвестиційних проектів.

Сутність методу зводиться до розрахунку чистої поточної вартості – NPV net present value, чиста приведена вартість (приведений доход), яку можно визначити наступним чином: поточна вартість грошових притоків за відрахуванням поточної вартості грошових відтоків. Тобто цей метод передбачає дисконтування грошових потоків з метою визначення ефективності інвестицій.

При разовом вкладенні:

                                                            (2.3.1)

деРТ – річні грошові надходження протягом Т років;

IC – початкові інвестиції;

 – загальний накопичений обсяг дисконтованих надходжень.

Вочевидь, що при NPV > 0 проект потрібно прийняти; NPV < 0 – відхилити; NPV = 0 – проект не прибутковий але й не беззбитковий.

При прогнозуванні доходів по рокам необхідно враховувати всі види надходжень, як виробничого так і невиробничого характеру, які можуть бути асоційовані з даним вкладенням. Якщо по закінченні періоду реалізації проекту планується надходження коштів у вигляді ліквідаційної вартості, вони повинни бути враховані як доходи відповідних периодів.

Якщо проект передбачає послідовне інвестування фінансових ресурсів протягом декількох m – років, то:

                                        (2.3.2)

NPV відображає прогнозне оцінювання зміни економічного потенціалу підприємства у випадку прийняття розглядаємого проекту. Цей показник адитивен в часі, тобто NPV різноманітних проектів можно складати. Це важлива якість, яка виділяє цей показник з ряду інших і дозволяє використовувати NPV в якості основного при визначенні оптимального інвестиційного портфелю.

Завдання № 3.1.

Підприємство розглядає доцільність придбання нової технологічної лінії за ценою 20 тис. грв. По прогнозам – відразу після пуска лінії щорічні надходження після відрахування податків складає:


1 рік = 4115 грн. 

2 рік = 5250 грн.

 3 рік = 5800 грн.

4 рік = 6250 грн.

5 рік = 5000 грн.

6 рік = 5000 грн.

7 рік = 4800 грн.

8 рік = 4000 грн.


Робота лінії розрахована на 8 років. Ліквідаційна вартість лінії дорівнює витратам на її демонтування. Необхідна норма прибутку складає 15%.

По формулі 2.3.1 чиста приведена вартість проекту:

(15%)= 22694,57 – 20000 = 2694,57 грн.

(18%)