Стратегія розвитку і дивідендна політика. Оцінка вартості грошових коштів в часі. Управління інвестиційною діяльністю підприємства, страница 12

Практичне примінення цього методу зводиться до послідовної ітерації, за допомогою якого знаходиться дисконтуючий множник, що забезпечує рівняння NPV = 0.

За допомогою таблиць чи розрахунків обираються два значення V1 < V2, таким чином, щоб в інтервалі V1 ... V2 функція NPV = f(V) змінювала своє значення з «+» на «–», чи навпаки. Надалі використовуємо формулу:

                              (2.3.4)

де  - ставка дисконту, при якої значення NPV позитивно;

 - ставка дисконту, при якої проект стає збитковим і NPV стає негативним;

 - значення чистої поточної вартості при ;

 - значення чистої поточної вартості при .

%

19 % - верхня границя процентної ставки по кредиту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.3.5 Розрахунок індексу рентабельності і коефіцієнту ефективності інвестиції

Індекс рентабельності – PI – profitability index – метод розрахунку даного показника є, якби-мовити продовженням метода розрахунку NPV.

Показники PI на відміну від NPV є відносною величиною.

Якщо інвестиції виконані у вигляді одноразового вкладення, то цей показник розраховується по формулі:

                                                    (2.3.5)

деPk – річний доход;

IС – початкові інвестиції;

V n – дисконтний множник.

Якщо інвестиції передбачають собою деякий поток:

                                                   (2.3.6)

де  = PV - загальний накопичений обсяг дисконтованих надходжень;

ICt – розмір інвестиційних витрат протягом періоду t = 1,2,3,..., n.

Проведемо розрахунок індексу рентабельності та коефіцієнта ефективності інвестицій для двох випадків:

22694,57

PI1 = 1

PI1>1, це означає, що інвестиції рентабельні, так як забезпечують норматив рентабельності.

19995,27

PI2 = <1

PI2<1, інвестиції не рентабельні, так як не забезпечують норматив рентабельності.

2.3.6  Розрахунок коефіцієнту ефективності інвестицій – ARR accounting rate of return

Сутність методу зводиться до того, що проводиться ділення величини середньорічного прибутку (PN) на середню інвестиції. Відображується у відсотках. Якщо ж допускається наявність остаточної чи ліквідаційної вартості (RV), то її величина повинна бути виключена:

                                                                                  (2.3.7)