Стратегія розвитку і дивідендна політика. Оцінка вартості грошових коштів в часі. Управління інвестиційною діяльністю підприємства, страница 4

Оскільки, згідно (2.1.3), HP = 0 – 1, приймемо оптимальне значення HP в 2005 р. рівним 1:

HP` = l.

5)  Дамо оцінку діям адміністрації:

            2004р.                       

            2005р.                       

В 2004 році дії адміністрації кваліфікуються як незадовільні, оскільки відхилення фактичного значення ВК від оптимального склало 19,29 % замість допустимих 10%.

Зведемо результати розрахунків в таблицю 2.1.2.

Таблиця 2.1.2 - Результати оцінки стратегії розвитку і дивідендної політики

Показники

Фактичні дані

Оптимальне значення 2005 р.

Відхилення, %

2004 р.

2005 р.

Рентабельність власних коштів, %

95

327

203,7

-123,3

Власні кошти, грв.

1800

5000

5200

-3,85

Позикові кошти, грв.

2400

3880

4080

4,9

Норма розподілу прибутку

0

0,1

1

90

Висновки: за наслідками оцінки стратегії розвитку і дивідендної політики підприємства можна відзначити, що за рік рентабельність власних коштів збільшилася з 95 до 327%, сума власних коштів  та позикових коштів виявилася надмірною на 3,85 та 4,9 %% відповідно. Норма розподілу прибутку в 2004 р. була занижена на 90%.

2.2 ОЦІНКА ВАРТОСТІ ГРОШОВИХ КОШТІВ В ЧАСІ

2.2.1 Процеси дисконтування і нарощування вартості.

Облік чинника часу, один з найважливіших принципів оцінки ефективності інвестицій (полягає в необхідності обліку чинника часу при зіставленні різночасних витрат і результатів).

Необхідність оцінки грошових коштів в часі пов’язана з тим, що вартість грошових ресурсів з часом змінюється. При цьому мається на увазі не знецінення грошових коштів в результаті інфляції, а іншій, фундаментальніший аспект, пов’язаний із зверненням капіталу (грошових коштів).

Розрахунок майбутньої вартості грошових коштів в дійсному періоді проводиться шляхом дисконтування.

Ставка дисконту

Дисконтування – метод приведення різночасних притоків та відтоків грошових коштів, що генеруються даним проектом  протягом розрахункового періоду часу.

Технічно приведення до базисного (початковому) моменту часу витрат, результатів і ефектів від здійснення проекту, що мають місто на t-ом інтервалі розрахункового періоду, виконується шляхом їх множення на відповідний коефіцієнт дисконтування αt  (дане умовне позначення широко використовується надалі), що визначається по одній з наступних формул: