Стратегія розвитку і дивідендна політика. Оцінка вартості грошових коштів в часі. Управління інвестиційною діяльністю підприємства, страница 13

де PN – средня чиста бухгалтерський прибуток плюс амортизаційні відрахування;

IС – середні грошові витрати на проект плюс податки (на прибуток и т.п.), без амортизації.

Даний показник можливо порівняти з коефіцієнтом рентабельності.

Основний недолік цього метода заключается в тому, що він не враховує часовий чинник при формуванні грошових потоків.

2.3.7 Аналіз ефективності інвестиційних вкладень в умовах інфляції

Інфляція викривлює результат аналіза, особливо в довгостроковому плані. Основна причина – амортизаційні відрахування розраховуються виходячи з початкової вартості об’єкту.

В наслідок, при зростанні доходу одночасно зі зростанням інфляції, збільшується база, яка облагається податком, тому що стримуючий чинник – амортизаційні відрахування – залишається постійним. Реальні грошові потоки відстають від інфляції.

Найкоректнішім є коригування з урахуванням всіх чинників, які впливають на грошові потоки. Частіше всього приймають наступний множник:

Варіант 2.  очікувана ставка прибутковості (IRR, ВК).

Варіант 1. Хоча може бути

Проведемо розрахунок:    

2.3.8 Ризик і планування доходів від вкладень

На основі приведених даних (вихідні дані таблиці 2) визначити:

а) точку беззбитковості виробництва;

б) прибуток по даному обсягу виробництва і у випадку його збільшення до Х* тис. од.;

в) кількість виробів, яке необхідно реалізовати для отримання прибутка в розмірі Y* тис. грв.

Формула для розрахунку прибутку:

,            (2.3.8)

де – кількість продукції в натуральному виразі;

– ціна за одиницю продукції;

– змінні витрати на одиницю продукції;

– постійні витрати.

Прибуток на даному обсягу виробництва

П = 16000 * (36 – 23,55) – 80800 = 118400 грн.

Сума прибутку рівна нулю (П=0) при відповідному критичному об’ємі виробництва ():

                              ,                                          (2.3.9)

шт.

Критичний об’єм виробництва у вартісному виразі розраховується за формулою:

                           ,                                           (2.3.10)

де  – питома вага змінних витрат в ціні товару.

грн.

Положення точки  беззбитковості задано вихідними параметрами. Облік змінення цих параметрів дозволяє наступне:

1.   Визначити об’єм продукції для забезпечення встановленої суми прибутку:

                                                                               (2.3.11)

 шт.

2.     Граничний (предельний) рівень цін:

                                                            (2.3.12)

 грн.