Дослідження процесу випарювання їдкого калію, аналіз його виробництва, страница 3

Ртутний електроліз є застарілою, економічно невигідною і негативно діючою на навколишнє середовище технологією. Мембранний електроліз повністю виключає використання ртуті. Екологічна безпека мембранного методу полягає в тім, що стічні води після очищення знову подаються в технологічний цикл, а не скидаються в каналізацію. При використанні даного методу вирішуються наступні завдання: виключається стадія скраплення й випару хлору, водень використовується для технологічної пари, виключаються газові викиди хлору і його сполук. Особливістю технологічного оформлення виробництва гідроксида калію є той факт, що на аналогічних установках електролізу можна випускати як їдкий калій, так і каустичну соду. Це дозволяє виробникам без істотних капіталовкладень переходити на виробництво гідроксида калію замість каустичної соди, виробництво якої не настільки рентабельно, а збут в останні роки ускладнюється. При цьому у випадку змін на ринку можливий безболісний переклад електролизеров на виробництво раніше, що випускався продукту.

1.5  Ресурсо- і енерго- збереження

Ресурсозбереження в промисловості або на виробництві - це цілеспрямована сукупність різноманітної науково-дослідної, утворювальної, проектно-конструкторської, виробничо-економічної, управлінської і торговельної діяльності, виконуваної на основі найбільш повного використання інтелектуальних й інформаційних ресурсів суспільства для забезпечення оптимальних питомих витрат всіх видів природних, матеріальних і трудових ресурсів, які необхідні для випуску в необхідний час необхідного виду необхідної кількості і якості продукції.

Енергія - необхідний елемент для живого організму, співтовариства, а так само для будь-якої хімічної й фізичної системи. Для підняття загального життєвого рівня населення планети, досягнутого в різних країнах, буде потрібно майже десятикратне збільшення енергетичного виробництва, реально це неможливо через обмеженість й ускладнення видобутку основних енергоресурсів, а також через згубний вплив енергетичних об'єктів на навколишнє середовище. Тому необхідно перехід до діяльності, що забезпечує зменшення споживання енергії стосовно валового національного продукту, і створення нових більше ефективних способів одержання енергії. У цьому плані можливості хімії великі. Перший напрямок, де хімія може бути ефективної - розробка технологій, що забезпечують зменшення витрат енергії на виробництво одиниці продукту. Друге - створення нових видів хімічного палива, що забезпечують енергетичну й екологічну ефективність, наприклад. Третє - нові ефективні технології одержання енергії, як з відомими, так і з новими енергоносіями. Слід зазначити, що енергія найбільш уразливий ресурс для збереження - вона легко розсіюється, швидко й необратимо переходить в інші форми. Наступний напрямок ресурсозберегаючій хімії - матеріали, що зберігають. матеріали, Що зберігають, повинні забезпечити менше споживання ресурсів.

Одним з важливих напрямків ресурсозбереження в хімічній промисловості є енергозбереження. Енергозбереження досягається в результаті реалізації в промисловості: науково обґрунтованих оптимальних питомих норм витрати палива, теплової й електричної енергії для виробництва різних видів хімічної продукції; способів ліквідації втрат паливно-енергетичних ресурсів; способів утилізації вторинних енергоресурсів; способів комбінованого вироблення енергії в хімічній промисловості; організаційно-господарських заходів щодо раціонального використання всіх видів паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах. Енергозбереження являє собою одну з головних концепцій безвідхідної технології

1.6 Пінч-аналіз

На первісному етапі розробки методології створення ресурсозберегаючих хіміко-технологічних систем були запропоновані методи синтезу рекуперативних теплових систем. Одним з найбільш відомих методів синтезу оптимальних рекуперативних теплових систем є пінч-метод з використанням складених теплових кривих. Складені теплові криві дають ясну картину загальних потреб хіміко-технологічної системи в джерелах і стоках тепла. Перекривання складених теплових кривих показує цільові значення рекуперируемого тепла в хіміко-технологічній системі, а також додаткового підведення й відводу енергії.