Дослідження процесу випарювання їдкого калію, аналіз його виробництва, страница 22

Для запобігання пожежі використовують первинні засоби пожежогасіння – повітряно-пінні вогнегасники ВПП-10 – 1 шт, вуглекислий вогнегасник ВВК–5–2 шт та шухляда з піском.

7.1.8 Охорона навколишнього середовища.

Охороні навколишнього середовища в Україні надається останнім часом значна увага. Розроблений і прийнятий до дії Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" [30].

Процес випарювання розчину КОН являє собою складні технологічні процеси, зв'язані з перетворенням сировини в різні стани із різними фізико-хімічними властивостями, а також з використанням різноманітної складності технологічного устаткування і допоміжних механізмів. У багатьох випадках ці процеси супроводжуються виділенням великої кількості шкідливих парів та газів і інших забруднень. При аварійних зупинках можливо порушення герметичності обладнання і забруднення виробничого приміщення парами КОН. Апарати випарної установки працюють під тиском, при розгерметизації розчин КОН та пари з його вмістом витікають через нещільності в апаратах та комунікаціях в приміщення. Для запобігання влучення в повітря КОН разом з паром у випарних апаратах передбачені сепаратори, у яких відбувається відділення рідини від пари.

Значною мірою КОН зменшення забруднення відбувається за рахунок застосування автоматичного контролю й регулювання технологічного процесу [30].


ВИСНОВОК

У даній роботі було проведено обстеження установки випарювання їдкого калію,були розраховані матеріальні та теплові баланси установки, були визначені потоки, які будуть використані під час теплової інтеграції процесу. Аналіз схеми, що існує, показав наявність паразитуючого теплового потоку через пінч, який опосередковано переносить теплоту від гарячих утиліт до холодних. Для схеми, що існує, інтегрованої схеми та схеми без проміжного теплоносія визначена серія каскадів і проведені розрахунки споживаної теплоти, за допомогою яких була визначена точка пінчу та оптимальні параметри найвигіднішої роботи схеми.

Був запропонований проект реконструкції системи теплообміну даного процесу, який дозволяє знизити затрати енергії. Розраховані економічні показники.


СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1. Товажнянский Л.Л., Готлинская А.П. Процессы и аппараты химической технологии. Учебник – Харьков НТУ «ХПИ», 2005. – 532с.

2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия, 1971. – 784с.

3. Александров И.А. Перегонка и ректификация в нефтепереработке. – М. Химия, 1981. – 352 с.

4. Александров И.А. Ректификационные и абсорбционные аппараты. Методы расчета и основы конструирования. – М.: Химия, 1978. – 280с.

5. Багатуров С.А. Теория и расчет перегонки и ректификации. – М.: Гостоптехиздат, 1961. – 436с.

6. Гельперин Н.И. Дистилляция и ректификация. – М.-Л.: Госхимиздат, 1947. – 312с.

7. Жаров В.Т., Серафимов А.А. – Физико-химические основы дистилляции и ректификации - М.: Химия, 1975

8. Кафаров В.В., Мешалкин В.П. Анализ и синтез химико-технологических систем. - М.: Химия, 1991.

9. Мешалкин В.П., Булатов И.С., Дови В. Автоматизированная разработка экономически оптимальной энергосберегающей системы ректификации изомеров деэтилбензола с использованием пинч-анализа// Химическая промышленность, 2000. – №6, с. 7-14

10. Смит Р., Клемеш Й., Товажнянский Л.Л., Капустенко П.А., Ульев Л.М. Основы интеграции тепловых процессов. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2008 – 260 с.

11. Мешалкин В.П., Товажнянский Л.Л., Капустенко П.А. Основы теории ресурсосберегающих химико-технологических систем. Учебное пособие. -  Харьков: НТУ «ХПИ», 2006 – 412 с.

12. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи  по  курсу процессов и аппаратов химической технологии. Изд. 10-е. - Л.: Химия, 1987. - 576 с.

13. Товажнянский Л.Л., Капустенко П.А. Пластинчатые теплообменники в теплоснабжении. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007 – 448 с.

14. Пери Дж. Справочник инженера-химика: Пер. с англ. /Под ред. Н.М. Жаворонкова. – Л.: Химия, 1969, - 1144с.

15. ГОСТ 12.0.003 – 74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. Введен 01.01.76.