Електронні апарати як об'єкт виробництва, страница 7

Підвищення рівня спеціалізації робочих місць, безперервне і прямоточне переміщення по них виробів, тобто перехід від одиничного до серійного та від серійного до масового виробництва, дає змогу застосовувати продуктивні технологічні процеси, спеціальне обладнання та технологічне оснащення, передові методи організації праці, механізацію та автоматизацію виробничих процесів, а в остаточному підсумку - підвищувати продуктивність праці, знижувати собівартість продукції, підвищувати її якість.

2.5 Складові частини і структура технологічних процесів

Технологічні процеси (ТП) складаються з окремих частин, операцій, ус-тановів, переходів і ходів. Частини ТП відрізняються між собою методами виконання. Внаслідок принципової важливості термінології, що використовуватиметься далі, наведемо визначення частин ТП в приладобудуванні.

Литво - формоутворення заготовки або виробу з рідинного матеріалу за повненням ним порожнини заданої форми та розмірів з наступним затвер дінням.                              

Формування - формоутворення заготовки або виробу з порошкоподібного або волокнистого матеріалу заповненням ним порожнини заданої фор- ми та розмірів з наступним стисканням.

Гальванопластика - формоутворення заготовки або виробу з рідинного матеріалу осадженням металу з розчину під дією електричного струму.

Обробка різанням - зміна форми, розмірів, шорсткості поверхні та властивостей заготовки деформуванням, відокремленням поверхневих шарів матеріалу та утворенням стружки. Приклади обробки різанням - точіння, свердління, фрезерування.

Обробка тиском - зміна форми, розмірів, шорсткості та властивостей заготовки пластичним деформуванням або розділом матеріалу заготовки без утворення стружки. Прикладами такої обробки є штампування, накатування, обкатування.

Термічна і хіміко-термічна обробки полягають у зміні структури і властивостей матеріалу заготовки внаслідок теплових і дифузійних впливів. Приклади - відпуск, відпал, нормалізація, покращення, цементація. До термічної обробки умовно належить також старіння.

Електрофізична обробка полягає в зміні форми, розмірів і шорсткості поверхні заготовки використанням електричних розрядів, магнітострікційного ефекту, електронного або світлового випромінювання, плазмового струму.

Електрохімічна обробка - зміна форми, розмірів і шорсткості поверхні заготовки внаслідок розчинення її матеріалу в електроліті під дією електричного струму.

Нанесення покриття - утворення на заготовці поверхневого шару із заданого чужорідного матеріалу (фарбування, анодування, металізація тощо).

Складання - утворення роз'ємних або нероз'ємних з'єднань складових частин заготовки або виробу (нагвинчування, зварювання, паяння, склеювання та ін.). Розрізняють вузлове складання (складання окремих частин виробу) та загальне складання (складання виробу в цілому).

Паяння - утворення нероз'ємних з'єднань введенням розплавленого припою в зазор між частинами, що з'єднуються, з наступним його охолодженням і затвердінням.

Зварювання - утворення нероз'ємних з'єднань міжатомними зв'язками між окремими частинами при їх місцевому або загальному нагріванні чи пластичному деформуванні або їх сумісній дії.

Контроль якості продукції - перевірка відповідності показників якості продукції встановленим вимогам.

Ремонт - комплекс робіт, спрямований на підтримку та відновлення працездатності виробу.

Частини ТП можуть складатися з однієї або кількох технологічних операцій. Технологічна операція - закінчена частина технологічного процесу, яка виконується на одному робочому місці, над одним або кількома виробами, що одночасно обробляються або складаються одним робітником або групою робітників. Наприклад, обточування вала спочатку з одного кінця, а потім, після перестановки і повороту вала в центрах - з іншого. Якщо заготовки даної партії валів обробляються спочатку з одного кінця для усієї партії, а потім з іншого, то це дві послідовні операції. Якщо кожна деталь обробляегьтся послідовно з обох кінців - одна. Склад операції встановлюють на базі технічних міркувань, а також організаційної доцільності. Прикладом цього може стати підготовка стрічкових дротів до монтажу; операція вбирає в себе мірну різку, вилучення ізоляції з певних ділянок дроту, нанесення покриття на вилучені ділянки.