Електронні апарати як об'єкт виробництва, страница 9

Виробництво феритових осердь засновано на технології виготовлення деталей різної конфігурації з металокерамічних заготовок, особливість її полягає в необхідності досягнення та забезпечення стабільності магнітних параметрів осердь шляхом регулювання основних факторів ТП.

Виробництво складальних одиниць та модулів ЕА базується на складанні та електричному монтажі, причому монтаж є більш трудомісткім. Електромонтажні роботи з отримання контактних з'єднань виконують паянням, зварюванням, склеюванням, накруткою, механічним контактуванням, а також електричним монтажем (друкованим, джгутовим, дротовим на платах).

Виготовлення електромеханічних вузлів регіструючої апаратури, друку-вальних пристроїв, накопичувачів на рухомих носіях інформації виконують за допомогою традиційних методів механічної обробки та складання.

Виробництво напівпровідникових ІС з дифузійно- та епітаксіально-планарними структурами базується на інтегрованій технології, основними принципами якої є: технологічна сумісність елементів схеми, групова обробка, універсальність процесів (дифузія, іонне легування, епітаксія, пасивація), уніфікація заготовок та пластин.

Створення гібридних тонкоплівкових ІС засновано на ТП термічного та вакуумного напилення та розсіяння матеріалів за допомогою іонного бомбардування Виробництво товстоплівкових ІС (з товщиною плівки більше 1 мкм) базується на нанесенні елементів способом сіткографічного друку, тобто шляхом видавлювання суміші дрібнодисперсійних порошків відповідних матеріалів (резистивних, діелектричних, струмопровідних) через сітчастий трафарет з наступною сушкою, впіканням та підгонкою товстоплівкових елементів,

2.6 Технологічна підготовка виробництва електронних апаратів, її основні задачі, положення і правила організації

Раціональна організація виробничого процесу неможлива без проведення ретельної технологічної підготовки виробництва (ТПВ), яка повинна забезпечувати повну технологічну готовність підприємства до виробництва виробів ЕА вищої категорії якості відповідно з заданими техніко-економічними показниками, які встановлюють високий технічний рівень та мінімальні трудові та матеріальні витрати.

ТПВ - сукупність сучасних методів організації, керування та розв'язання технологічних задач на основі комплексної стандартизації, автоматизації, еко-номіко-математичних моделей та засобів технологічного оснащення.

Успішна ТПВ та освоєння випуску ЕА багато в чому обумовлені чіткою організацією усіх заходів з ТПВ, правильним та своєчасним керівництвом усіма службами, які забезпечують випуск готової продукції. Основні задачі планування ТПВ: виявлення складу, обсягу та строків виконання робіт по підрозділах; виявлення оптимальної послідовності та раціонального поєднання робіт. Виготовлені блоки, складальні одиниці та деталі ЕА розподіляють по виробничим підрозділам, виявляють трудові та матеріальні витрати, проектують ТП та засоби оснащення. При цьому вирішують такі задачі ТПВ:

1) відпрацювання виробу ЕА на технологічність. Ведучі технологи відділу головного технолога на підприємстві проводять технологічний кон троль конструкторської документації, оцінюють рівень технологічності виробу, відпрацьовують конструкцію виробу на технологічність, проводять оцінку зни ження матеріальних та трудових витрат у виробництві за рахунок підвищення рівня технологічності;

2) прогнозування розвитку технології. Вивчення передового закордон ного та вітчизняного досвіду в галузі технології та підготовка рекомендацій по його використанню. Проведення лабораторних досліджень за новими техноло гічними рішеннями, які було виявлено в процесі прогнозування. Вказані роботи виконують технологічні бюро та лабораторії відділу головного технолога;

стандартизація ТП. Група типізації ТП відділу головного технолога проводить аналіз конструктивних особливостей деталей, складальних одиниць та іх елементів, узагальнення результатів аналізу та підготовку рекомендацій з їх стандартизації, розробку типових ТП (ТТП), формування заводських фондів ТТП;