Електронні апарати як об'єкт виробництва, страница 8

Технологічна операція є головною одиницею виробничого планування та обліку. На основі операцій оцінюється трудомісткість виготовлення виробів та встановлюються норми часу та розцінки; визначається необхідна кількість робочих, обладнання, оснащення та інструментів, собівартість виготовлення (складання); ведеться календарне планування виробництва та здійснюється контроль якості та терміну виконання робіт.

В умовах автоматизованого виробництва під операцією слід розуміти закінчену частину ТП, яка виконується на автоматичній лінії, яка складається з кількох одиниць технологічного обладнання, що є автоматично пов'язаними за допомогою транспортно-завантажувальних пристроїв. При гнучкому автомати-зованому виробництві безперервність виконання операції може порушуватися, наприклад, спрямуванням зібраного напівфабрикату, електронного вузла на проміжний склад - накопичувач у періоди між окремими позиціями, які виконуються на різних технологічних модулях.

Окрім технологічних операцій, до складу ТП вводяться необхідні для його здійснення допоміжні операції: транспортні, контрольні, маркірувальні тощо.

В свою чергу, операції поділяють на установи, позиції, переходи, це обумовлено тим, що під час виконання операції заготовка або складальна одиниця може закріплятися, перезакріплятися, змінюючи своє положення. Закінчена частина технологічної операції, що виконується при незмінному закріпленні оброблюваної заготовки або складальної одиниці, називається уста-новом. Наприклад, установ відіграє важливу роль при виконанні такої складної операції, як операція остаточного профілювання робочої поверхні плаваючого елемента блока магнітних годовок, яка являє собою ділянку зовнішньої сферичної або цилівдричної поверхні радіусом 6м та похибкою форми 0,3...0,6 мкм.

Позиція- частина технодогічної операції, яка виконується при незмінному положенні інструмента відносно деталі.

Технологічний перехід - закінчена частина технологічної операції, яка характеризується постійністю режимів інструментів, що застосовуються, та поверхонь, що утворюються при обробці або з'єднуються при складанні. Прийом -закінчена сукупність дій людини, які застосовуються при виконанні переходу або його частини та об'єднуються одним цільовим призначенням.

При виробництві елементів, складальних одиниць та пристроїв БА використовується велика кількість ТП, що засновані на різних фізичних та хімічних методах обробки матеріалів.

Мікромініатюризація апаратури, підвищення швидкості її роботи та точності функціональних параметрів вимагають особливої уваги  до керуй-нівйих методів контролю та керування якістю продукції. Використання спеціальних матеріалів та хімічної технології робить актуальним питання про охорону навколишнього середовища та людей, які зайняті в галузі виробництва ЕА.

Виробництво друкованих плат засновано на хімічному (субстрактивно-му), адитивному, електрохімічному (напівадитивному) та комбінованому методах виготовлення. Вони розрізняються способами отримання рисунку друкованого монтажу та струмопровідного шару. Промислове використання знайшли сіткографічний спосіб офсетного друку, а також спосіб фотоформування рисунку як найбільш перспективний у зв'язку з підвищенням щільності монтажу та зменшенням ширини провідників та відстаней між ними. Провідний шар отримують витравлюванням, хімічним або хіміко-гальванічним нарощуванням.

Для вказаних методів властиві такі типові операції: механічна обробка, нанесення рисунку, витравлювання, хімічне або хіміко - гальванічне осаджування міді, видалення захисної маски. Ці операції застосовують в тій чи іншій -послідовності для виготовлення одно-, дво- або багатошарових друкованих плат.

Механічний контакт модулів третього, четвертого та п'ятого рівнів здійснюється за допомогою електричних з'єднувачів, у виробництві ЕА вони є комплектуючими виробами. Технологія їх виготовлення побудована на типових операціях холодної листової штамповки, переробки пластмас, механічної та хімічної обробки.