Електронні апарати як об'єкт виробництва, страница 10

4)групування ТП. Підрозділ групової обробки відділу головного техно лога здійснює аналіз та уточнення межі класифікаційних груп деталей, скла дальних одиниць, розробку групових ТП;

5)технологічне оснащення. Конструкторське бюро технологічного ос нащення займається уніфікацією та стандартизацією засобів технологічного ос нащення, виявляє трудомістке оригінальне оснащення у процесі технологічного контролю його проектування та впровадження у виробництво, виявляє потребу в універсальній тарі та розробляє її для деталей та складальних одиниць. Про ектування та оснащення робочих місць ведеться згідно груповим та типовим ТП;

6)оцінка рівня технологічності. Підрозділи відділу головного технолога разом з головним технологом підприємства виявляють рівень технології на да ному підприємстві, встановлюють основні напрямки та шляхи підвищення рівня технології на підприємстві;

7)організація та керування процесом ТПВ. Планова група відділу го ловного технолога розподіляє номенклатури деталей і складальних Одиниць між спеціалізованими технологічними бюро, виявляє "вузькі місця" в ТПВ, приймає рішення з їх ліквідації, проводить контроль за виконанням етапів робіт з ТПВ;

8)розробка ТП. Технологічні бюро відділу головного технолога розроб ляють нові та вдосконалюють існуючі одиничні ТП та процеси технічного кон тролю заготовок, деталей, складання та випробовування складових частин та виробів в цілому, проводять коректування ТП;

9)проектування засобів спеціального технологічного оснащення. Техно логічні бюро відділу головного технолога проводять вибір варіантів спе ціального технологічного обладнання, яке випускається цромисловістю, а в разі відсутності необхідного типорозміру розробляють технічне завдання на його проектування. Конструкторське бюро відділу головного технолога веде проек тування спеціального інструмента, штампів, прес-форм та іншого оснащення з урахуванням досягнень високого та економічно обгрунтованого рівня оснащен ня;

10) розробка норм. Група нормативів на матеріали відділу головного технолога займається розробкою технічно обгрунтованих подетальних норм витрат матеріалів. Група нормативів витрат праці розробляє подетальнопооперащйні норми витрат часу з забезпеченням застосування технічно об грунтованих норм часу на виконання операцій. Група вартісних нормативів за безпечує розробку подетальних вартісних витрат по цехам.

Удосконалення організації ТПВ являє собою розробку підрозділами відділу головного конструктора керівних матеріалів, положень, стандартів, ор-ганізаційно-методичних документів та нормативів, які регламентують функції ТПВ.

В залежності від розміру партій виробів ЕА характер ТІШ серійного виробництва може змінюватись в широких межах, наближаючись до процесів масового (при крупносерійному) або одиничного (при малосерійному) типу виробництва. Вірне визначення характеру ТП, який проектується, та ступеня його технічного оснащення, найбільш раціональних для даних умов конкретного серійного виробництва, є дуже складним завданням, яке вимагає від технолога розуміння реальних виробничих обставин, найбільших перспектив розвитку підприємства та вміння вести складні техніко - економічні розрахунки та аналізи

ТПВ ЕА повинна мати оптимальні рішення не тільки завдань забезпечення технологічності виробу, проектування та постановки виробництва, але і проведення змін у системі виробництва, які обумовлені послідовним покращенням технологічності та ефективності виробів.

2.7 Засоби технологічного оснащення виробництва електронних апаратів

Відповідно з сучасною нормативно-технічною документацією до засобів виробництва належать технологічне обладнання ( в тому числі і обладнання для контролю та випробовування), технологічне оснащення (в тому числі інструменти та засоби контролю), засоби механізації та автоматизації виробничих процесів.

Засоби механізації - знаряддя виробництва, в яких ручна праця людини частково або повністю замінена машинною з збереженням участі людини в керуванні машинами. Засоби автоматизації - знаряддя виробництва, в яких і функції керування передані машинам.