Електронні апарати як об'єкт виробництва, страница 5

За телеграфом надійшов дротяний телефон. Принцип дії телефонної слухавки був запропонований професором фізіології органів мовлення та фізики Бостонського університету АГ. Белом у 1876 р., а у 1877 р. ним було отримано патент на мікрофон. Вже у 1878 р. компанія "Белл телефон" відкрила першу в світі телефонну станцію з комутатором.

Останнє слово в історії розвитку електронних апаратів - квантова радіоелектроніка.

Ідея квантового підсилення (1951 р.) та перші спроби її здійснення у газовому середовищі (1957 р.) належать Фабриканту, Вудинському та Бутаевій (СРСР). Інформація про ці роботи надійшла до друку лише у 1959 р.

Напівпровідникові лазери створені практично одночасно в США (наприкінці 1962 р.) Холлом, Феннером та ін. та в СРСР (1963 р.) Багаєвим, Басовим, Вулом та ін. В усіх конструкціях застосовано метод утворення інверсної населеності шляхів інжекції електронів та дірок через р-n перехід, який був запропонований Басовим, Крохіним та Поповим у 1961 р., як робоча речовина застосовувався арсенід галію. (Деяке звужчення ліній рекомбінаційного випро-мінення при зростанні струму через кристал арсеніду галію вперше спостерігалося Наслєдовим, Рибкіним та Царенковим на початку 1962 р.).

Питання про те, чому та чи інша галузь науки і техніки отримала швидкий розвиток в даний конкретний історичний період та чому її розвиток йшов саме таким, а не якимось іншим шляхом, є дуже загальним та мабуть одним з найцікавіших в історії будь-якої галузі природознавства та техніки. Стосовно історії квантової електроніки ця проблема може бути сформульована таким чином. Незважаючи на те, що основні фізичні поняття, які були необхідні для створення квантових приладів, були сформульовані в теоретичній фізиці ще на початку XX ст., квантова електроніка виникла лише в другій половині 50-х -на початку 60-х рр. При цьому перший квантовий прилад - молекулярний генератор - створений в сантиметровій області радіодіапазону, та лише через п'ять років (а для сучасних темпів розвитку науки та техніки - термін чималий) з'явився перший генератор когерентного світла - рубіновий лазер. В наш час всі досягнення в галузі ЕА можуть бути пов'язані з розвитком квантової електроніки.

%

2.3 Виробничий і технологічний процеси та їх характеристики

Виробничий процес є сукупність усіх дій людей, а також знарядь виробництва, необхідних на даному підприємстві для виготовлення чи ремонту виробів ЕА, які випускаються. При його здійсненні матеріали і напівфабрикати перетворюються на готову продукцію, що відповідає своєму службовому призначенню. Виробничий процес охоплює: підготовку засобів виробництва і обслуговування робочих місць; одержання і зберігання матеріалів, складальних одиниць і напівфабрикатів; усі стадії виготовлення виробів ЕА; транспортування матеріалів, заготовок, деталей, складових частин і готових виробів; технічний контроль, випробування і атестацію продукції на всіх стадіях виробництва; розбирання складальних одиниць (при потребі); виготовлення тари, упаковування готової продукції, а також комплекс заходів з технологічної підготовки виробництва.

Територія, необхідна для здійснення виробничого процесу, називається виробничою площею. Календарний час, потрібний для здійснення періодично повторюваного виробничого процесу, називається виробничим циклом. Частина Виробничого процесу, яка містить у сой дії, спрямовані на змінення і подальше визначення стану предмета виробництва, називається технологічним процесом. При здійсненні технологічного процесу відбувається послідовна зміна форми, розмірів, властивостей матеріалу чи напівфабрикату з метою виготовлення виробу, який відповідає заданим технічним вимогам. Технологічний процес має свою структуру і здійснюється на робочих місцях. Частина виробничої площі, на якій розміщено одного або кількох виконавців роботи разом з одиницею обладнання або частиною конвеєра, яку вони обслуговують, а також оснащення і предмети виробництва, називається робочим місцем Сучасне виготовлення ЕА немислиме без засобів виробництва. До них належать технологічне обладнання і оснащення.