Проект виробництва алкідного лаку ПФ–171 потужністю 1000 т/рік, страница 14

Потужність батареї

Потужність двигуна

6.2.5 Стадія охолодження

Основу охолоджують від 493 К К 413 К, τ=1 година.

Кількість тепла, яку необхідно відняти від основи,

Тепло, що відводиться від реактора

Загальна кількість тепла, яку необхідно відняти

Кількість води, що йде для охолодження основи: tначводи=288 К, tкон=343 К.

Кількість води, що витрачається на 1 т лаку

7641 кг основи – 8664,73 кг води

1000 кг – х

х=1134,37 кг води.

6.3 Тепловий розрахунок реактора - програма

ДАННЫЕ, ВВЕДЕННЫЕ В ПРОГРАММУ:

название компонента,                        Сp(кДж/кг·К),               масса загр.(кг)  

масло льняное                                             2.158                     5537

пентаэритрит                                               1.592                     858

фталевый ангидрид                                     1.102                     1575

ксилол                                                         1.663                     277

вода                                                             4.19                       -

назв-е плавящихся комп-тов,                     теплота пл-я(кДж/кг),             масса(кг)  

пентаэритрит                                               210.34                            858

фталевый ангидрид                                     158.38                            1575

назв-е испаряющихся комп-тов,      теплота исп-я(кДж/кг),           масса(кг)  

вода                                                             2282                               62.87

ксилол                                                         343.58                            277

температура воздуха в            цехе   и       реакц. массы (°С)

20                          235

температура неизолированной пв. реактора,                          250

масса реактора с мешалкой (кг),                                             6340

теплоемкость материала реактора (кДж/кг·К),                       0.5028 

теплопроводность материала реактора (кДж/м2·град·сек) и толщина стенки (м)

52.375                                      0.01

площадь изолир-й и неизолир-й пв реактора (м2),                 5.42          5.1 

коэф. теплоотдачи от неизол. пв.,                                                     68.71

температура изоляции (принято),                                                     31.5

коэф. теплоотдачи от изол. пв. в кДж/м2·град·сек,                           40.12

теплопроводность изоляции (кДж/м2·град·сек) и ее толщина (м),

0.3771,                                     0.1

****РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ****

кол-во тепла на нагрев компонентов (кДж),                 1617914,129

кол-во тепла на плавление компонентов (кДж),           153117,96

кол-во тепла на нагрев реактора с меш. (кДж),            81290,53

общие затраты тепла на стадии нагрева (кДж),            2386276,08

потери на стадии нагрева:

от изолированной пв. аппарата (кДж),                          4576,894

от неизолированной пв. аппарата (кДж),                      115141,00 

потери на стадии выдержки:

от изолированной пв. аппарата (кДж),                          15866,57

от неизолированной пв. аппарата (кДж),                      399155,50

все затраты тепла на процесс (кДж),                             4156782,099

мощность батареи (кДж/ч),                                           206465,28

количество необходимой воды для охл-я (кг),            8634,99

или в пересчете на 1 т основы (кг),                               1120,47


7 ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ЛАКУ ПФ-171

Розрахунки по виробництву лаку ПФ-171.

Вихідні данні:

·  обсяг виробництва лаку – 1000 т/рік;

·  інвестиційні витрати - 2000 тис. грн. /рік;

·  ставка податку на прибуток – 25%;

·  норма витрат сировини на 1 т лаку та вартість 1т сировини наведені в таблиці 7.1 ;

·  структура собівартості виробництва 1 т лаку ПФ-171 наведені в таблиці 7.2.

Розрахунок вартості матеріальних ресурсів здійснюється за формулою 7.1:

,                                              (7.1)

де      Нi – норми витрат i-го компонента на 1 т продукту (кг/т);