Проект виробництва алкідного лаку ПФ–171 потужністю 1000 т/рік, страница 16

Результати економічних розрахунків приведені в таблиці 7.3.

Таблиця 7.3- Техніко- економічні показники

Найменування показників

Значення

1

2

1. Обсяг виробництва, т

1000

2. Виторг від реалізації, тис.грн./рік

13816,67

3.Поточні витрати, тис.грн./рік

9594,91

4. Собівартість 1т, грн./т

9594,91

5. Ціна, грн./т

13440,52

6. Чистий прибуток, тис.грн./рік

1343,286

7. Коефіцієнт ефективності

1,15


8 ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

8.1 Загальні питання охорони праці

Державна політика в галузі охорони праці базується на прин-ципах:

- пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці;

- комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм;

- соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану;

- інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;

- використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва [15].

8.2 Організація управління охороною праці на хімічному підприємстві по виробництву лака ПФ–171.

8.2.1 Обов´язки роботодавця що до управління охороною праці на підприємстві по виробництву лака ПФ-171.

Відповідно до ст. 13 закону України "Про охорону праці" роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:

- створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці;

- розробляє колективний договір і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

- забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;

- забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;

- забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

- розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці;

- здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами,  механізмами, устаткування;

- організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;

- вживає термінових заходів для допомоги потерпілим.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

8.2.2 Управління охороною праці на підприємстві по виробництву лаку ПФ-171 представлена на рисунку 8.1.

8.2.3 Основні задачі і функції відділу охорони праці в цеху по виробництву лаку ПФ-171:

Служба охорони праці вирішує задачі:

- забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд;

- забезпечення працюючих засобами індивідуального і колективного захисту;

- професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів роботи;

 
 


Рис 8.1 - Схема управління охороною праці

Служба охорони праці вирішує задачі:

- вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих;

- професійного відбору виконавців для певних видів робіт.

Служба охорони праці входить в структуру підприємства, як одна з основних виробничо-технічних служб. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємства.