Проект виробництва алкідного лаку ПФ–171 потужністю 1000 т/рік, страница 15

Цi – вартість 1 т i-ї сировини або матеріалу (грн./т);

Ктр – коефіцієнт, що враховує транспортно-заготівельні витрати (приймається рівним 1,05 – 1,15).

Вихідні дані та результати розрахунку наведені в таблиці 7.1.

Таблиця 7.1- Розрахунок вартості сировини й матеріалів

Найменування сировини

Норми витрат, кг/т

Ціна, грн./т

Вартість на 1 т лаку, грн./т

1

2

3

4

1.Олія льняна

377,6

8000

3020,8

2.Пентаеритрит

58,5

14000

819

3.Фталевий ангідрид

107,4

9000

966,6

4.Уайт-спірит

448,3

6500

2913,95

5.Ксилол

19

9000

171

6.Сода

0,14

600

0,84

7. Сикатив

27,3

17000

464,1

Разом

1038,24

8356,29

З урахуванням коефіцієнта транспортно-заготівельних витрат вартість сировини складає:

 грн./т

Розрахунок собівартості 1 т продукту проводиться згідно з формулами 7.2, 7.3 на основі розрахованої вартості сировини й матеріалів Sm і питомої ваги цієї статті (матеріальних витрат) у собівартості (αм). Структура собівартості лаку на діючому підприємстві та розрахунок витрат по статтям калькуляції наведені в таблиці 7.2.

,                                             (7.2)

Розраховується величина витрат по кожній статті калькуляції проектованого продукту із прийнятою структурою й собівартістю продукту:

                                              (7.3)

грн

Таблиця 7.2- Калькуляція собівартості 1 т лаку ПФ-171

Статті калькуляції

Витрати

Питома вага, %

Величина витрат, грн./т

1

2

3

1. Сировина та матеріали

95,8

9191,92

2. Енергія та технологічні цілі

2,4

230,28

3. Заробітна плата основних робітників із

0,05

4,80

4. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

0,32

30,70

Продовження таблиці 7.2

5. Загально виробничі витрати

0,16

15,35

6. Інші виробничі витрати

0,25

23,99

7. Адміністративні витрати

0,22

21,11

8. Витрати на збут

0,8

76,76

Разом собівартість

100

9594,91

Розрахунок відпускної ціни 1 т лаку ПФ-171. Відпускна ціна визначається за формулою 7.4:

                                      (7.4)

де      R – задає рівень рентабельності, % (приймаємо 20%);

1,2 – коефіцієнт, що враховує ПДВ, рівний 20% від ціни виробника.

 грн./т

Визначення виторгу від реалізації визначається за формулою 7.5:

                                             (7.5)

де V – обсяг виробництва, (т/рік).

 тис.грн./рік

За формулою 7.6 визначаємо ПДВ на всю реалізовану продукцію:

                                          (7.6)

де β – ставка податку на додану вартість.

 тис.грн./рік

Розрахунок поточних витрат на виробництво лаку ПФ-171 здійснюється за формулою 7.7:

                                               (7.7)

де S – собівартість виготовлення 1 т продукту, грн./т.

 тис.грн./рік

Розрахунок валового прибутку від реалізації продукції підприємства здійснюється за формулою 7.8:

                                            (7.8)

 тис.грн./рік

Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства визначається за формулою 7.9:

                 (7.9)

 тис.грн./рік

Визначення ефективності інвестицій здійснюється за допомогою коефіцієнта ефективності здійснюється за формулою 7.10:

                                (7.10)

де Вр – виторг від реалізації без ПДВ;

I – інвестиційні витрати, до складу яких входять перед виробничі витрати, витрати на придбання обладнання, вартість будинків і споруд, кошти на сировину і матеріали, необхідні для запуску процесу виробництва.

Значення >1 свідчить про ефективність інвестицій у проект виробництва лаку ПФ-171.