Сигнали та їх перетворення. Системи счислення. Коди та їх характеристика. Перешкоди та їх характеристики, страница 5

Якщо число А представлене в Р-ічній системі счислення в формі (1.10) то для переводу його в десятичну систему счислення його необхідно представити в формі (1.11) . Для отримання значення цього многочлена, записане в десятичній системі счислення, необхідно число Р і коефіцієнти при степенях Р ( цифри алфавіту Р-ічного числа)  записати в вигляді десятичних чисел і всі обчислення провести в десятичній системі.

Приклад: Переведемо число А= С20В16 в десятичну форму запису.

Враховуючи, що С=12, В=11, можемо записати:

       А= (12)×163+2×162+0×161+11×160= 4967510.

При обчисленні значення Р-ічного числа по розгорнутій формі удобно користуватись схемою Горнера, яка дозволяє отримати результат з використанням мінімального числа арифметичних операцій додавання і перемноження. В загальному плані вона має слідуючий вигляд:

А= (...(((an×P+an-1)P+an-2)P+an-3)+…+a1)P+a0.

Приклад: Перевести двійкове число А = 11011 в десяткову систему счислення. Запишемо число в розгорнутій формі:

А = 1×24+1×23+0×22+1×21+1×20 = 2(22 (2 +1) +1) +1= 27.

Приведене вище правило переводу цілих чисел в десяткову систему счислення може бути використаним і для аналогічного переводу дробних чисел.

Приклад: Перевести число А= 0.112 в десяткову систему счислення.

Запишемо число А в розгорнутій формі:

А = 1×2-1+1×2-2 = 0.7510.

Іраціональні  дробні числа представляються в скороченій формі і переводяться аналогічно, або для них використовуються спеціальні алгоритми [  ].

1.2.3..Перевод цілого чсла з десяткової системи счислення в Р-ічну.

В практиці виконання подібних перетворень використовується декілька способів. Один з них полягає в слідуючому. Запишемо відоме число А10, представлене в десятичній системі счислення в умовній Р-ій системі счислення, де коефіцієнти аn поки що невідомі.

А10 =an×Pn+…+a1×P1+a0.

 Розділивши праву і ліву частини на Р, отримаємо ціле число

                 an×Pn-1+…+a1×

і остаток, величина якого не перевищує значення Р-1.

Таким шляхом отримується остання цифра запису числа в Р-ічній системі счислення. Виконуючи аналогічне  ділення десятичного числа n раз можемо отримати всі невідомі коефіцієнти Р-ічної системи счислення.

Приклад: Перевести число 123 в троїчну систему счислення [  ]

123 : 3 = 41+ остаток –0;

  41 : 3 =13 +остаток – 2;

  13 : 3 = 4  +остаток -  1;

    4 : 3 = 1  +остаток  - 1.

    1 : 3 = 0  +остаток   -1

 Записуючи значення остатка знизу вверх, отримаємо число 12310  в троїчній системі счислення, тобто

12310 = 111203.

     Перевод десяткового числа в двійковий код виконується  шляхом послідовного ділення його на 2,  а залишки,  (0 або 1),  що  мають місце після кожного ділення на кожному  кроці,  створюють двійковий код перет-ворюємого числа,  починаючи з молодшого розряду.  Наприклад,  перет-ворення в двійковй код числа 105 виконується  в приведеній нижче послідовності:

105:2= 52 + залишок 1=a0

52 : 2= 26 +                 0=a1

26 : 2= 13 +                 0=a2

13 : 2= 6   +                 1=a3

6   : 2= 3   +                 0=a4

3   : 2= 1   +                 1=a5

1   : 2= 0   +                 1=a6

                                                                          

                                                                   1  1   0  1   0  0 

10510 = A10 = A2 = a6a5a4a3a2a1a0 = 11010012

Перевод числа А , що має дробну частину з десятичної системи счислення в двійкову має ту особливість, що ціла і дробна частини переводяться окремо.

Сформулюємо тепер правило переводу дробної частини з десяткової системи счислення в Р-ічну. Знову представимо її в розгорнутому вигляді:

            А10 = a-1×P-1 + a-2× P-2 ….+ a-k×P-k +…                      ( 1.12. )

Перемножаючи ліву і праву частини ( 1.12 ) на Р в правій частині виразу отримуємо:

        a-1×+ a-2× P-2 ….+ a-k×P-k +…                                        ( 1.13 )           

З отриманого результату можемо зробити висновок, що перша цифра 

a-1 дробної частини числа А в Р-ічній системі счислення рівняється цілій частині результату перемноження десяткової дробної частини на Р. Після чергового перемноження залишку дробної частини на Р отримаємо значення  a-2: