Сигнали та їх перетворення. Системи счислення. Коди та їх характеристика. Перешкоди та їх характеристики, страница 16

                                                                                         Табл. 1.4

Аксіоми (тотожністі)

0 · х = 0

1 + х = 1

0 + х = х

x· х = х

х +х=х

х · =0

х +=1

 = х

Закони комутативності

х1 + х2 = х2 + х1

х1 · х2 = х2 ·  х1

Закони асоціативності

х1 + х2 + х3 = х1  +(х2 + х3)

х1·х2·х3 = х1·2 · х3)

Закони дистрибутивності

х1·2+ х3)=х1·х21· х3

х12·х3=(х12) ·13)

Закони інверсії (теорема де-

Моргана)(принцип подвійності)

Закони поглинання

х11·х21

х1·12)=х1

Використовуючи наведені в табл. 1.4 закони та тотожністі, які використовуються при перетворенні логічних функцій можна створювати нові.  Наприклад:

12) ·13)=х12·х3;

х1· (2)=х1·х2;

х1·х212

  (В подальшому крапки, що відображають операцію логічного перемноження  в формулах приводити не будемо).

1.6.3 Способи задання логічних функцій.

Існує чотири способи задання або запису логічних функцій - аналітичний, табличний, за допомогою карт Карно  та графічний.

Аналітично логічна функція може бути записана різними комбінаціями кон¢юнкцій та диз¢юнкцій логічних змінних. Звичайно логічні функції записуються або у вигляді суми добутків логічних змінних (диз¢юнкція кон¢юнкцій) або у вигляді логічного добутку їх сум (кон¢юнкція диз¢юнкцій). Наведення функції у вигляді диз¢юнкції кон¢юнкцій називають диз¢юнктивною нормальною формою (ДНФ):


а запис у вигляді кон¢юнкції диз¢юнкцій - відповідно кон¢юнктивною нормальною формою (КНФ):


Інверсія будь-якої функції у відповідності з теоремою де Моргана будь-якої функції наведеній в одній формі призводить до заміни запису на іншу форму.


Наприклад інверсія функції

представляється у вигляді:


Будь-яка логічна функція, задана в аналітичній формі може бути перетворена на ДНФ або КНФ за допомогою тотожностей та законів алгебри логіки. При цьому для одній і тєї ж функції може існувати декілька рівнозначних диз¢юнктивних та кон¢юнктивних нормаль­них форм.

В той же час існує лише один вид ДНФ та КНФ, в яких функція може бути записана єдиним чином. Такі форми називаються досконалими (ДДНФ, ДКНФ). Вони характеризу­ються тим, що в ДДНФ кожна кон¢юнкція, а в ДКНФ кожна диз¢юнкція містять всі логічні змінні даної функції, з інверсіями або без них.

Прикладами ДДНФ та ДКНФ запису являються функції чотирьох змінних


                                          

                                1010               0110                   1011


Так як кожна кон¢юнкція функції, що наведена у ДДНФ визначає її істинне значення, відповідаюче “1”, то такі кон¢юнкції називаються конституєнтами одиниці (мінтермами). Аналогічно диз¢юнкції функції, що наведені у ДКНФ називаються конституєнтами нуля (макстермами).

Якщо замінити логічні змінні та їх заперечення одиницями та нулями, то кожна кон¢юнкція буде представляти собою двійкове число.

Це дозволяє, наприклад вище наведену функцію у1 представити у вигляді:

у1=å 10, 6, 11

Така форма називається досконалою  скороченою аналітичною формрю, або канонічною сумою.

Аналогічно, функцію можна зобразити і в вигляді макстермів. Така форма запису називається канонічним добутком. Наприклад:

Легко бачити можливість конвертації  в представленні функції в вигляді макстермів та мінтермів, оскільки кожна з них доповнює функцію до повного переботу логічних змінних. Як приклади можемо записати:

Досконала диз¢юнктивна нормальна форма запису дозволяє легко перейти до інших форм запису – табличної  та  в вигляді карт Карно.