Звіт з фінансово-аналітичної практики в Харківському обласному центрі зайнятості, страница 16

7. Рузавина Е. И. Занятость в условиях интенсификации производства. – М.:.1999.-63с.

8. Бондар І. О. Зайнятість, ринок праці, рівень життя // Праця і заробітна плата. — 2000. — № 10. — С. 20–21.

9. Борецька Н. П. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми: Монографія. — Донецьк: Янтра, 2001. — 352 с.

10.Бугуцький А. М. Проблеми вартості робочої сили в галузях економіки України // Економіка України. — 2000. — № 2. — С. 50–56.

11. Бюджетний кодекс України. № 2542 – Ш від 21.06.2001// Український інвестиційний журнал. – 2001. - №  4. - с. 3-38.

12.   Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1997. – 384 с.

13.Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник. — К.: НІОС, 2002. — 608 с.

14.Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: НІОС, 2003. – 608с.

15. Кір’ян Т. О. Безробіття в Україні: ключові аспекти соціальної та економічної незахищеності людей // Фінансові послуги. — 2001. — № 9. — С. 24–28.

16. Колот А. М. Мінімальна заробітна плата та життєвий рівень населення // Економіка України. — 2001. — № 5. — С. 20–24.

17. Концепція подальшого реформування оплати праці в Україні від 25.12.2000 р. // Праця і заробітна плата. — 2001. — № 3. — С. 2–4.

18.  Кравченко О. В. Якою повинна бути мінімальна заробітна плата?    // Епсілон. — 2001. — № 21. — С. 1–12.

19.   Курсаков А. С. Соціальний захист населення, як важливий фактор соціальної практики в Україні // Грані. — 2000. — № 6. — С. 119–125.

20.  Лисенко І. М. Шляхи підвищення продуктивності праці // Продук-тивність. — 2002. — № 2. — С. 13–17.

21.  Льовочкін С. К. Соціальний захист населення в контексті фінансової політики // Науковий вісник [ДПА України]. — 2000. — № 2. — С. 87–90.

22.  Мітюков І. О., Александров В. Т., Ворона О. І. та ін. Фінансові послуги України: Енциклопедичний довідник. У 6 т. Т 4. — К.: Укрбланко-видав, 2001. — 756 с.

23.  Мортиков В. А. Зарубіжний досвід удосконалення ринку праці та соціального захисту населення // Економіка України. — 2000. — № 10. — С. 79–81.

24.  Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я. Бюджетна система: Навч. метод. Посібник для самостійного вивчення диск. – К.: КНЕУ, 2000. – 208с.

25.  Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 01.03.1999 р. № 201/516 // По-датки і бухгалтерський облік. — 2000. — № 7. — С. 15–20.

26.  Павленко Н.С. Організація праці та заробітної плати: практичний посібник. В 2 т. Т.2. — Харьков: Фактор, 2001. — 356 с.

27.  Павловські Н. О. Основні напрямки подальшого реформування оплати праці в Україні // Соціальний захист. — 2001. — № 4. — С. 59–66.

28.  Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від не-щасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спри-чинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV // Експрес-аналіз законодавчих і нормативних актів. — 2000. — № 9. — С. 17–22.

29.  Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ // Фінансові послуги. — 2001. — № 5. — С. 19–26.

30.  Про заходи щодо підвищення результативності роботи Міністерств-ва праці та соціальної політики України, його підрозділів на місцях, інших органів виконавчої влади з реалізації окремих норм, основних напрямків соціальної політики на 1997 – 2002 рр.: Наказ Президента України від 25.10.1996 р. № 210/365 // Праця і заробітна плата. — 2001. — № 8. —  С. 4–7.

31.  Про оплату праці: Закон України від 01.02.1995 р. № 150-ІІІ // Фінан-си України. — 1999. — № 6. — С. 25–32.

32.  Про основні напрямки соціальної політики на період до 2004 р.: Наказ Президента Україні від 24.05.2000 р. № 717 // Відомості ВРУ. — 2000. — № 11. — С. 28–32.