Звіт з фінансово-аналітичної практики в Харківському обласному центрі зайнятості, страница 5

    2.5.Забезпечення фінансування підвідомчих організацій обласної служби
зайнятості.

2.6.Проведення економічного аналізу фінансової діяльності.

2.7.Складання статистичної звітності, а також оперативної інформації.

2.8.Організація виконання постанов і розпоряджень Уряду, постанов і наказів Мінпраці України, наказів Державного центру зайнятості з питань,що входять до компетенції відділу.

3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

3.1     Організаційне забезпечення формування загального реєстру платників страхових внесків.

3.2     Контроль за коректністю та повнотою баз даних в ЄІАС „Служба зайнятості” розділу „Контроль надходжень до ФЗДССУВБ”.

3.3     Аналіз та контроль стану формування Фонду. Вжиття заходів щодо повноти надходження коштів до Фонду, зменшення недоїмки по страхових внесках.

3.4    Аналіз діяльності міськрайцентрів зайнятості щодо дотримання законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері страхування на випадок безробіття. Надання пропозицій щодо її поліпшення.

3.5     Підготовка розрахунків до проекту бюджету по видатках на утримання Обласного та міськрайцентрів зайнятості.

3.6    Розробка та подання на затвердження Державному центру зайнятості штатного розпису обласної служби зайнятості.

3.7     Розподіл коштів згідно кошторису, затвердженого Державним центром зайнятості, між базовими центрами зайнятості. Забезпечення фінансування базових центрів зайнятості згідно кошторису.

3.8     Здійснення контролю за цільовим витрачанням коштів на утримання МРЦЗ, матеріального забезпечення та соціальних послуг відповідно до кошторису. Проведення економічного аналізу фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання витратам.

3.9    Аналіз звітів про виконання кошторису, звітів з праці та внесення відповідних пропозицій.

3.10  Підготовка та подання заявки на потребу в коштах Державному центру зайнятості згідно заявок базових центрів зайнятості.

3.11  Підготовка та подання звіту про витрати ФЗДССУВБ на матеріальне забезпечення та надання соціальних послуг безробітним з числа незастрахованих осіб. Контроль повноти і достовірності даних звіту даним ЄІАС.

3.12   Підготовка та подання інформації про використання коштів.

3.13  Проведення навчання спеціалістів базових центрів зайнятості щодо оволодіння ЄІАС.

3.14  Здійснення своєчасного розгляду скарг і заяв, домагаючись правильного вирішення поставлених питань, які входять до компетенції відділу.

4. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ВІДДІЛАМИ

4.1  В центрі зайнятості з усіма спеціалістами відділів.

4.2  Поза ЦЗ з :

- начальником та спеціалістами відділу фінансів Державного центру зайнятості;

- органами Державного казначейства;

- керівниками підприємств, установ та організацій району;

- органами державної виконавчої влади з питань реєстрації суб'єктів підприємництва;

- податковими адміністраціями;

- начальником та спеціалістами ВАТ „Мегабанк”, ВАТ „Державний ощадний банк України”, АКБ „Укрсоцбанк”, ЗАТ”Приватбанк” та АКБ „Правекс-Банк”;

- керівником та фахівцями Єдиної Реєстраційної Палати у м.Харкові;

- профспілковими організаціями, фондами.

5. ПРАВА

5.1     Встановлювати коло питань, які входять до компетенції працівників відділу, визначати їх повноваження і відповідальність.

5.2. У межах своєї компетенції давати працівникам вказівки, обов'язкові для виконання.

5.3. Одержувати від МРЦЗ дані з питань фінансової діяльності центрів.

5.4. Вносити пропозиції про заохочування працівників відділу за сумлінну працю або накладення стягнень на тих працівників, які порушують трудову та виконавчу дисципліну.

5.5. Запитувати та одержувати від міськрайцентрів зайнятості дані з питань дотримання законодавства у сфері страхування на випадок безробіття.

5.6. Давати роз'яснення з питань, які входять до компетенції відділу.

5.7. Одержувати від інших відділів центру необхідні для роботи матеріали.

6.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ