Аналіз і оцінка виробничо-ресурсних можливостей ВАТ "ТУРБОАТОМ", страница 9

З загальної вартості засобів що знаходяться у розпорядженні підприємства у 2003 року основні засоби склали 418820 тис. грн. або 54,6 %, а у 2002 р. – 445337 тис. грн. або 59,2 %, тобто зменшилися на 26517 тис. грн. по абсолютній величині, а питома вага - на 4,5 %(табл. 2.9). По первісній вартості у 2003 р. вони зменшилися на 37332 тис. грн. і склали 456152 тис. грн., а залишкова вартість основних засобів за винятком зносу (277292 тис. грн.) склала 178860 тис. грн.

Таблиця 2.9

 

Аналіз структури засобів (активів)

Найменування показників

2002 рік

2003 рік

Відхи-

лення

(+/-)

Темп зросту %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

УСЬОГО:

752760

100,0

766630

100,0

13870,00

101,84

Основні засоби й інші  позаоборотні активи, усього:  у тому числі:

445337

59,2

418820

54,6

-26517,00

94,05

осн. засоби (за винятком зносу)

201934

26,8

178860

23,3

-23074,00

88,57

капітальні вкладення

20530

2,7

17077

2,2

-3453,00

83,18

довгострокові фин. інвестиції

19035

2,5

20320

2,7

1285,00

106,75

довгострокова дебіторська заборгованість

69876

9,3

113563

14,8

43687,00

162,52

інші позаоборотны активи

133962

17,8

89000

11,6

-44962,00

66,44

Оборотні кошти, усього: у тому числі:

307325

40,8

347806

45,4

40481,00

113,17

запаси і витрати

115889

15,4

94754

12,4

-21135,00

81,76

дебіторська заборгованість

72396

9,6

54287

7,1

-18109,00

74,99

грошові кошти

111061

14,8

135961

17,7

24900,00

122,42

поточні фінансові інвестиції

5062

0,7

61507

8,0

56445,00

1215,1

інші

2917

0,4

1297

0,2

-1620,00

44,46

Витрати майбутніх періодів, усього:

98

0,0

4

0

-94,00

4,08

Вартість оборотних коштів у 2003 р. склала 347806 тис. грн. або 45,4 % і збільшилася на 40481 тис. грн. по абсолютній величині у порівнянні у 2002 р. і питома вага зменшилася на 4,6 %.

У загальній вартості засобів запаси і витрати у 2003 р. склали 12,4 %, грошові кошти – 17,7 %, дебіторська заборгованість – 7,1 %, поточні фінансові інвестиції – 8,0 %; інші – 0,2 %.

У складі джерел засобів ВАТ "ТУРБОАТОМ" (табл. 2.10) найбільшу частку від загальної суми оборотних коштів на 1.01.2003 р. 699417 тис. грн. або 91,6 %, у 2002 р. 643925 тис. грн. або 86,7 % складають власні засоби.

У складі джерел засобів ВАТ "ТУРБОАТОМ" (табл.2.10.) найбільшу частку від загальної суми оборотних коштів у 2003 р. 734320 тис. грн. або 95,8 %, 2002 р. 688920 тис. грн. або 91,5 % складають власні засоби.

Вартість оборотних коштів у 2003 р. склала 347806 тис. грн. або 45,4 % і збільшилася на 40481 тис. грн. по абсолютній величині у порівнянні у 2002 р. і питома вага зменшилася на 4,6 %.

У загальній вартості засобів запаси і витрати у 2003 р. склали 12,4 %, грошові кошти – 17,7 %, дебіторська заборгованість – 7,1 %, поточні фінансові інвестиції – 8,0 %; інші – 0,2 %.

У складі джерел засобів ВАТ "ТУРБОАТОМ" (таблиця2.10.)  найбільшу частку від загальної суми оборотних коштів у 2003 р. 699417 тис. грн.або 91,6 %, на 1.01.2002 р. 643925 тис. грн. або 86,7 % складають власні засоби.