Аналіз і оцінка виробничо-ресурсних можливостей ВАТ "ТУРБОАТОМ", страница 4

Важливим показником, що характеризує роботу підприємства, є собівартість продукції, робіт і послуг. Від її рівня залежать фінансові результати діяльності підприємства.

Планування й облік собівартості на підприємстві ведуть по елементах витрат і калькуляційних статей витрат.

Усього по підприємству фактичні витрати на виробництво за 2003 рік склали 130865 тис. грн. (табл.2.2), у тому числі:

1)  матеріальні витрати склали 66630 тис.  грн. або 50,9 % у загальній сумі витрат;

2)  трудові витрати – 24358 тис. грн. або 18,6 %;

3)  відрахування на соціальні заходи – 9442 тис. грн. або 7,2 %;

4)  амортизація – 15043 тис. грн. або 11,5 %;

5)  інші операційні витрати – 15392 тис. грн. або 11,8 % .

Повна собівартість товарної продукції за 2003 рік склала 132668 тис. грн. при товарному випуску продукції 225129 тис. грн.

Рентабельність товарної продукції за 2003 рік склала 69,7 % і збільшилася на 21,0 % у порівнянні з 2002 роком.

Таблиця 2.2

Кошторис витрат на виробництво

Елементи  витрат

2002 рік

2003 рік

Відхилення (+/-)

Темп зросту, %

 тис. грн.

Пит.

вага
 %

тис. грн.

Пит.

вага
 %

Сировина, матеріали і покупні напівфабрикати

75593

53,7

58852

45,0

-16 741,00

77,85

Тепло й електроенергія

6512

4,6

7778

5,9

1 266,00

119,44

Разом матеріальних витрат

82105

58,3

66630

50,9

-15 475,00

81,15

Фонд оплати праці  усього

33036

23,5

33800

25,8

764,00

102,31

Фонд оплати праці 

23917

17,0

24358

18,6

441,00

101,84

Відрахування в пенсійний фонд і соцстрах

9119

6,5

9442

7,2

323,00

103,54

Амортизація

20736

14,7

15043

11,5

-5 693,00

72,55

Інші операційні витрати

4978

3,5

15392

11,8

10 414,00

309,20

Разом витрат

140855

100,0

130865

100,0

-9 990,00

92,91

Товарна продукція

202691

225129

22 438,00

111,07

Витрати на 1 гривню товарної продукції за 2003 рік склали 58,9 коп. і зменшилися на 8,3 коп. у порівнянні з 2002 роком.

Для автоматизованого вирішення задачі побудови багатофакторної моделі витрат на 1 грн. товарної продукції використовуються пакети прикладних програм (ППП). У нашому випадку буде використаний ППП "STATGRAPH" під операційну систему WINDOWS.

Проведемо аналіз залежності обсягу виробництва (у) від різних факторів, тим чи іншому образу зв'язаних з фактором, що аналізується.

Серед аргументів-факторів (хі) були відібрані: чисельність робітників (Х1); продуктивність праці 1-го робітника (Х2); коефіціент рітмічності (Х3); фондовіддача (Х4), фондоемкість (Х5).

Насамперед у процедурі добору факторів для моделі ми визначилися з тими, котрі за запропонованими критеріями (коефіцієнту детермінації і статистику Малловса) є значимими. У даному випадку це Х1, Х2 і Х5. Коефіцієнт детермінації дуже високий і дорівнює 99,6229%.

Як видно з машинограмми коефіцієнт детермінації з п'ятьма факторами небагато більше чим коефіцієнт детермінації двохфакторної моделі, проте відповідно зростає стандартна помилка і зменшується статистика Фишера.

Рівняння моделі виглядає в такий спосіб (2.1):

Y = -7501,68 + 6,85521 * X1 – 1679,76 * Х2 - 128,344 * X5                       (2.1)