Аналіз і оцінка виробничо-ресурсних можливостей ВАТ "ТУРБОАТОМ", страница 5

У цілому модель значима (F-Ratio=1761,00, що значно більше 4). Таким чином, маємо модель залежності об'єму виробництва від чисельності робітників (Х1), продуктивності праці 1-го робітника (Х2) та фондоємністі (Х3), причому пропонована модель (2.1) описує 99,6229% генеральної сукупності результативного фактора.

2.4. Аналіз використання основних виробничих фондів

Аналіз використання основних фондів розглянутий у (додаток Б).

За станом на 1.01.2004 р. первісна вартість основних фондів склала 481526 тис. грн. Надійшло за 2003 р. основних фондів на суму 3274 тис. грн., у тому числі:

машин і устаткування - 1710 тис. грн.;

малоцінних необоротних матеріальних активів - 1345 тис. грн.

Вибуло основних фондів на суму  27840 тис. грн., у тому числі:

передано міськраді житлового фонду на суму - 22660 тис. грн.;

списано і реалізовано машин і устаткування на суму - 3638 тис. грн.;

малоцінних необоротних матеріальних активів - 1470 тис. грн.

Залишок на кінець року склав 456152 тис. грн., у тому числі залишкова вартість основних фондів, переданих на консервацію, склала 9790 тис. грн., первісна вартість цілком зношених основних фондів – 50740 тис. грн.

За станом на 1.01.2004 р.:

будинку, спорудження, передавальні механізми склали 248852 тис. грн. або 54,5 % від загальної вартості основних фондів;

машини й устаткування – 195817 тис. грн. або 42,9 %;

транспортні засоби – 5687 тис. грн. або 1,2 %;

інструменти і спец оснастка – 2779 тис. грн. або 0,6 %;

малоцінні необоротні матеріальні активи – 2963 тис. грн. або 0,6 %.

На 1.01.2004 р. знос основних фондів склав 277292 тис. грн. або 60,8 % їхньої первісної вартості, а залишкова вартість склала 178860 тис. грн.

За 2003 рік нараховано амортизації на суму 15043 тис. грн.

2.5 Аналіз трудових показників

Структура середньо облікової чисельності працюючих за звітний і попередній рік приведена у табл.2.3.

У звітному році у порівнянні з 2002 роком відбулися зміни у чисельності робітників на підприємстві.

Таблиця 2.3

Аналіз чисельності персоналу

Найменування показників

2002 рік

2003 рік

Відхилення (+/-)

Темп зросту, %

Чисельність персоналу, чол. усього:

5984

5625

-359,00

94,00

ПВП у тому числі:

5754

5436

-318,00

94,47

Робітники, усього: з них

3452

3204

-248,00

92,82

відрядники

1174

1089

-85,00

92,76

почасовики

2278

2115

-163,00

92,84

Невиробничий персонал

230

189

-41,00

82,17

У цілому середньо облікова чисельність зменшилася на 359 чол. , а робітників зменшилася на 248 чол. і у звітному періоді склала 92,8 % до 2002 р. При цьому чисельність відрядників зменшилася на 85 чол. (92,8 % до 2002 р.), чисельність почасовиків зменшилася на 163 чол. (92,8% до 2002р.). По службовцях чисельність зменшилася на 70 чол. (97,0 % до 2002 р.). Кількість керівників зменшилася на 23 чол. (96,8 % до 2002 р.), кількість фахівців - на 45 чол. (97,0 % до 2002 р.). За звітний період на підприємство було прийнято 75 молодих фахівців.

Рівень плинності кадрів на підприємстві у 2003 році склав 18,4 %.

В загальної чисельності 5625 робітників, чисельність жінок склала 2565 чол.(2657 чол. у 2002 р.).

Різке зменшення загальної чисельності за аналізований період викликало істотні зміни у структурі чисельності по категоріях персоналу.

Загальною тенденцією зміни структури чисельності по категоріях персоналу є зниження частки робітників-відрядників і збільшення частки службовців у основних цехах і у цілому по підприємству. Особливо це характерно для цехів 50, 55, 56, 83, 66, 68, 69.