Аналіз і оцінка виробничо-ресурсних можливостей ВАТ "ТУРБОАТОМ", страница 10

Вартість оборотних коштів у 2003 р. склала 347806 тис. грн. або 45,4 % і збільшилася на 40481 тис. грн. по абсолютній величині у порівнянні у 2002 р. і питома вага зменшилася на 4,6 %.

У загальній вартості засобів запаси і витрати у 2003 р. склали 12,4 %, грошові кошти – 17,7 %, дебіторська заборгованість – 7,1 %, поточні фінансові інвестиції – 8,0 %; інші – 0,2 %.

У складі джерел засобів ВАТ "ТУРБОАТОМ" (таблиця2.10.) найбільшу частку від загальної суми оборотних коштів у 2003 р. 699417 тис. грн. або 91,6 у 2002 р. 643925 тис. грн. або 86,7 % складають власні засоби.

Таблиця 2.10

Склад і структура джерел формування засобів (пасивів) ВАТ "ТУРБОАТОМ"

Найменування показників

По становищу на:

Відхилення (+/-)

Темп росту, %

2002 р.

2003 р.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

усього:

752760

100

766630

100

13870

Власні оборотні засобиу тому числі:

688920

91,5

734320

95,8

45 00

4,3

Статутний фонд у оборотних засобах

105624

14,0

105624

13,8

0

-0,3

Позикові /притягнуті/засоби у тому числі:

63840

8,5

32310

4,2

-31530

-4,3

Довгострокові зобов'язання

1586

0,2

540

0,1

-1046

-0,1

Короткострокові зобов’язання

232

0,03

247

0,03

15

0

Розрахунки з кредиторами

62022

8,2

31523

4,1

-30499

-4,2

Доходи майбутніх періодів

0

0

Аналіз динаміки прибутку ВАТ "ТУРБОАТОМ" приведений у табл. 2.11.

Таблиця 2.11

Аналіз прибутку

Найменування показників

2002 рік

2003 рік

Відхилення (+/-)

Темп зросту, %

Фінансовий результат від операційної діяльності

79068

76475

-2593,00

96,72

Фінансовий результат до оподатковування

66815

68711

1896,00

102,84

Чистий прибуток

61893

62267

374,00

100,60

Показники фінансової стійкості підприємства зведені у табл. 2.12.

Фінансовий результат до оподатковування за 2003 рік склав 68711 тис. грн., а за 2002 р. – 66815 тис. грн., тобто збільшився на 1896 тис. грн. Чистий прибуток за 2002 р. склала 62267 тис. грн.

З розрахунків можна побачити, що коефіцієнт автономії на початок звітного періоду більш ніж норматив і дорівнює 0,87, а на кінець звітного періоду – 0,92, тобто за поточний період коефіцієнт автономії збільшився на 0,05 пункта. З розрахованих коефіцієнтів ми бачимо, що фінансовий стан задовільний і покращився.

Таблиця 2.12

Показники фінансової стійкості підприємства

Показники

Нормативне значення

2002

2003

Коефіцієнт автономії

0,5

0,867

0,196

Коефіцієнт маневреності

>0

0,41

0,37

Коефіцієнт фінансування

<1

0,15

0,09

Коефіцієнт забезпечення власним капіталом

0,1

0,7

0.8

Коефіцієнт фінансової стабільності

>1

6,6

10,9