Аналіз і оцінка виробничо-ресурсних можливостей ВАТ "ТУРБОАТОМ", страница 8

Таблиця 2.8

Аналіз балансу робочого часу по підприємству

Використання робочого часу

Фонд робочого часу усього персоналу

чоловіко - годин

у % до загального фонду

Відпрацьовано

9749945

86,1

Невідпрацьовано,

 усього: у тому числі:

1579296

13,9

щорічні відпустки

939128

8,3

тимчасова непрацездатність

415408

3,7

навчальні відпустки  та інші неявки, передбачені законодавством

64000

0,5

прогули

1880

0,02

 інші

158880

1,4

Фонд робочого часу

11329241

100

Коефіцієнт використання робочого часу у порівнянні з 2002 р. зменшився з 86,4 % до 86,1 % . При цьому неявки з дозволу адміністрації зменшилися з 1,3 % до 1,1 %, щорічні відпустки зросли з 8,1 % до 8,3 %.

Збільшилися неявки по тимчасовій непрацездатності з 3,4 % до 3,7 %.

Утрати робочого часу за рік на 1-го працюючого збільшилися з 28,4 чол.-годин до 28,6 чол.-годин.

2.6. Аналіз фінансових показників і фінансового стану підприємства

Загальна рентабельність підприємства за 2003 рік склала 13,56 % і збільшилася проти рівня 2002 р. на 6,15 %. за рахунок збільшення фінансового результату від операційної діяльності.

Загальна рентабельність виробничих фондів у 2003 році склала18,68 % і збільшилася проти рівня 2002 р. на 6,93 %

По групі показників ефективності керування - показник чистого прибутку на одну гривню обороту за аналізований період склав 25,03 % (за 2002 рік – 21,45 %) і збільшився на 3,58 %.

Показник загального прибутку за 2003 рік склав 41,3 % (за 2002 рік – 36,29 %) і збільшився на 5,01 %.

Загальна фондовіддача за аналізований період склала 0,33 і збільшилася проти рівня 2000 року на 0,13. Це варто розцінювати як позитивний фактор, оскільки економічно підвищення фондовіддачі збільшує прибутковість підприємства навіть без зміни структури витрат.

Віддача основних виробничих засобів і нематеріальних активів за 2003 рік склала 1,18 і збільшилася проти рівня 2002 року на 0,5.

Оборотність всіх оборотних активів за 2003 рік склала 0,73 і збільшилася на 0,37 у порівнянні з 2002 роком.

Оборотність дебіторської заборгованості за аналізований період склала 3,52 і збільшилася на 2,31 у порівнянні з 2002 роком.

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономності) свідчить про те, що на 1.01.2002 р. засобу власних джерел у загальній масі складають 92 %, що вище оптимального припустимого рівня 60 %.

Коефіцієнт співвідношення власних і позикових засобів свідчить про те, що розмір притягнутих засобів на 1 грн. власних засобів знизився з 15 коп. (у 2002 р.) до 9 коп. (у.2003 р.) і залишається значно менше 1 грн.

Власний оборотний капітал у 2003 р. склав 254080 тис. грн. і зменшився на 4083 тис. грн. у порівнянні з 2002 р.

Сума короткострокових зобов'язань у .2002 р. склала 62022 тис. грн., а у 2002 р. – 92003 тис. грн.

У.2002 р. він склав 5,12, а У 1.01.2001 р. - 4,37, тобто коефіцієнт покриття збільшився на 0,75 (значення цього коефіцієнта оптимально у межах 2 - 2,5).

Коефіцієнт критичної ліквідності (проміжний коефіцієнт покриття) у 2002 р. склав 3,26, а у 2001 р. – 2,82, тобто збільшився на 0,44 (коефіцієнт не повинний бути менше 1,0).

Коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2002 р. склав 1,79, а у 2001 р. - 1,27, тобто збільшився на 0,52.

По даній групі показники ліквідності значно вище оптимальних значень, що свідчить про абсолютну платоспроможність ВАТ "ТУРБОАТОМ".

Фінансовий результат роботи ВАТ "ТУРБОАТОМ" приведений у бухгалтерському балансі у сальдованому виді.(додаток)

Загальна вартість засобів, що знаходяться у розпорядженні підприємства на 1.01.2003 р. склала 766630 тис. грн. проти 752760 тис. грн. у 2002 р. і збільшилася на 13870 тис. грн.