Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Основи та фундаменти". Варіанти 1-3, страница 6

3. Позначте правильні твердження.

1. Умова розрахунку основи за першим граничним станом, за стійкістю виконується при NIγcFu/γn,де NI – розрахункове навантаження на основу, визначене відповідно до діючих норм; Fu – сила граничного опору основи; γc – коефіцієнт умов роботи, що враховує вид ґрунту і його стан; γn, – коефіцієнт надійності споруди за призначенням (згідно з діючими нормами приймається залежно від класу споруди).

2. Умова розрахунку основи за першим граничним станом, за стійкістю не виконується при NI>γcFu/γn,де NI – розрахункове навантаження на основу, визначене відповідно до діючих норм; Fu – сила граничного опору основи; γc – коефіцієнт умов роботи, що враховує вид ґрунту і його стан; γn, – коефіцієнт надійності споруди за призначенням (згідно з діючими нормами приймається залежно від класу споруди).

3. Умова розрахунку основи за першим граничним станом, за стійкістю не виконується при NIγcFu/γn,де NI – розрахункове навантаження на основу, визначене відповідно до діючих норм; Fu – сила граничного опору основи; γc – коефіцієнт умов роботи, що враховує вид ґрунту і його стан; γn, – коефіцієнт надійності споруди за призначенням (згідно з діючими нормами приймається залежно від класу споруди).

4. Умова розрахунку основи за першим граничним станом, за стійкістю виконується при NI>γcFu/γn,де NI – розрахункове навантаження на основу, визначене відповідно до діючих норм; Fu – сила граничного опору основи; γc – коефіцієнт умов роботи, що враховує вид ґрунту і його стан; γn, – коефіцієнт надійності споруди за призначенням (згідно з діючими нормами приймається залежно від класу споруди).

А.1,2   Б.3,4   В. 1,4  Г. 1,3

4. Позначте правильні твердження.

1.Нижче від межі стислої товщі Hc стисливість ґрунту не впливає на деформації фундаменту.

2. Нижче від межі стислої товщі Hc стисливість ґрунту значно впливає на деформації фундаменту.

3. Нижче від межі стислої товщі Hc стисливість ґрунту практично відсутня.

4. Нижче від межі стислої товщі Hc стисливість ґрунту збільшується.

А.1,2   Б.1,3   В. 1,4  Г. 2,3

5. Позначте чотири групи вихідних даних для проектування основ та фундаментів.

1. Характеристика будівельного майданчика (рельєф майданчика за даними геодезичної зйомки; дані про нашарування ґрунтів, рівень підземних вод і його коливання, фізико-механічні характеристики ґрунтів; відомості про дію інженерно-геологічних процесів; прогноз зміни геологічних та гідравлічних умов у процесі й в результаті будівництва; кліматичні і метеорологічні дані).

2. Характеристика об’єктів, що проектуються (робочі креслення підземної частини будов та технологічного обладнання, навантаження, чутливість будівель і споруд до деформації основ; місцеві особливості: наявність сусідніх будівель, комунікацій тощо; особливості експлуатації раніше зведених споруд поблизу будівельного майданчика).

3. Характеристика матеріалів для будівництва фундаментів і штучних основ (перелік матеріалів, які можна застосовувати в конкретних умовах; відстань транспортування; вартість матеріалів).

4. Відомості про техніко-виробничі можливості будівельних організацій (підрядника), наявність машин та механізмів, можливість одержання або виготовлення конструкцій фундаментів і матеріалів штучних основ.

5. Відомості про професійний склад організації (підрядника) наявність оргтехніки і зв’язку.

6. Характеристика тимчасових будівель (склади, побутові приміщення і т.п.), що передбачені для організації будівництва.

А.1,2,3,5         Б.1,2,3,4         В. 1,3,4,5        Г. 2,3,4,5

6. Скільки існує груп граничних станів ґрунтів основи фундаментів?

А. Одна.         Б. Дві.            В. Три.           Г. Чотири.

7. Епюра тиску центрально завантаженого фундаменту приймається у вигляді … .

А. Прямокутника.    Б. Трикутника.         В. Еліпса.       Г. Квадрата.

8. Позначте схему занурення палі віброзанурювачем?

А.

Б.

В.

Г.

9. Який з нижче приведених заходів з влаштування основ та фундаментів в «умовах залягання слабких ґрунтів» є більш надійним?