Пакет комплексних контрольних робіт з курсу "Ергономіка", страница 2

Комплексні контрольні роботи включають завдання для визначення теоретичного рівня знань та практичні завдання, що спрямовані на виявлення умінь проектно-технологічного характеру. При проведенні ергономічного аналізу студенти проявляють уміння характеризувати, пояснювати, систематизувати та конкретизувати етапи проектування швейних виробів та виробів з дерева.

Рівень розвитку творчих здібностей студентів визначається вмінням вирішувати технічні задачі, розробляти конструкцію меблів, робочих місць, пристосувань для поліпшення праці і раціональну технологію виготовлення виробів.

Пакет комплексних контрольних завдань містить анотацію, дві рецензії, пояснювальну записку, робочу навчальну програму, зміст дисципліни у формі типової навчальної програми, 30 варіантів контрольних робіт; орієнтовні норми оцінок знань, умінь і навичок студентів з курсу „Ергономіка”.

Оцінка успішності виконання контрольної роботи виставляється на підставі перевірки теоретичних письмових робіт студентів та самостійно виконаного практичного завдання по розробці робочого місця та проведенні ергономічного аналізу технологічного процесу по виготовленню певного виробу.


 Критерії оцінювання відповідей на завдання комплексної контрольної роботи

Контрольна робота має три тестових запитань репродуктивного характеру та шість – продуктивного або творчого рівня.

Кожне тестове запитання оцінюється у 2 бали.

Запитання продуктивного або творчого рівня контрольної роботи має описовий творчий характер, тому оцінюється максимально у 4 балів.

Відсутність відповіді не оцінюється взагалі.

1 бал ставиться, якщо є визначено технологічну послідовність не повно з порушенням технічних умов, структура технологічної карти не відповідає вимогам.

2 бали ставиться за відповідь, в якій не виявлено розуміння основного змісту технологічного процесу або в її структурі припущено декілька суттєвих помилок.

3 балами оцінюється повна і правильна відповідь з вказаними технічними умовами виконання окремих технологічних операцій, опис технологічної послідовності обробки певного швейного вузла викладено в певній логічній послідовності, при цьому виявлено дві-три несуттєві помилки.

4 балів ставиться за правильну і повну відповідь, в якій наведено правильний опис технологічної послідовності обробки певного швейного вузла з вказаними технічними умовами виконання окремих технологічних операцій, відповідь аргументована.

Максимальна кількість балів за контрольну роботу дорівнює 25. Оцінка за контрольну роботу виставляється за такою градацією:

15-20 балів дорівнює оцінці «задовільно»;

20-25 балів дорівнює оцінці «добре»;

25-30 балів дорівнює оцінці «відмінно»;

менше 15 балів дорівнює оцінці «незадовільно».

Доцент кафедри основ

Виробництва та дизайну                                                           Т.М. Борисова


Рецензія

на комплект комплексної контрольної  роботи з курсу

„Ергономіка”

для спеціальностей:

6.010100 Професійне навчання. Технологія обробки дерева та меблевого виробництва.

6.010100 Професійне навчання. Технологія легкої та текстильної промисловості.

Важливим чинником професійного становлення майбутніх інженерів-педагогів є формування психолого-педагогічних, методичних, спеціальних, виробничих та інших професійно-значимих знань, умінь та навичок. Рівень ергономічної підготовки з курсу “Ергономіка” виступає одним з якісних показників професійної готовності інженерів-педагогів до майбутньої професійної діяльності.

Розроблений пакет тестових завдань з даного курсу спрямований на виявлення теоретичних знань та перевірку практичних умінь з організації, планування та проектування виробничих процесів з врахуванням ергономічних вимог, що пройшли випробування часом.