Пакет комплексних контрольних робіт з курсу "Ергономіка", страница 8

2.  Розробкою ідей ергономічної науки у школі займалися?

а) Ф. Тейлор;                                                      г) А.С. Макаренко;

б) А.І Воловиченко;                                          д) С.О. Скидан;

в) В.О. Сухомлинський;                                   е) В.М. Муніпов.

3.  Наведіть приклади реалізації ергономічних досліджень у інформаційних технологій._____________________________________________________

Доповніть речення.

4.  Методи ергономічних досліджень поділяються на:

а) _________________

б) _________________

в) _________________

5.  Ергономіка як нова прикладна наука виникла _______________________

Дайте визначення терміну.

6.  Ергономіка це – _______________________________________________

7.  Які питання розглядає “фізична” ергономіка ?

а) розглядає питання, пов'язані з психічними процесами, як, наприклад, сприйняття, пам'ять, прийняття рішень;

б) розглядає питання, пов'язані з анатомічними, антропометричними, фізіологічними і біомеханічними характеристиками людини, що мають відношення до фізичної праці;

в) розглядає питання, пов'язані з біомеханічними характеристиками людини, що мають відношення до фізичної праці;

г) розглядає питання, пов'язані з фізіологічними характеристиками людини, що мають відношення до фізичної праці.

8.  Назвіть елементи розкроювання одягу (столів), які необхідно враховувати для дотримання ергономічності виробу.

Ергономічна карта

Характеристика робочих рухів при виготовленні помпону

Назва операції

Опис рухів, дій

Ергономічний показник

Методи поліпшення операції

9.  Заповніть контрольну карту з ергономічного аналізу технології виготовлення кухонної дощечки


Контрольна роботаз курсу

„Ергономіка”

Варіант 11

1. Термін педагогічна ергономіка почав використовуватися у:

а) 90-х роках ХІХ ст.;

б) початок ХХІ ст.;

в) 80-х роках ХХ ст.;

г) 50-х роках ХХ ст.

2. Як називається прилад для визначення поля зору?

а) периметр Фестера;

б) таблиці Платонова;

в) стетоскоп.

3. Назвіть види номенклатури дизайн-ергономінчих показників якості виробів.

а) _________________

б) _________________

в) _________________

Доповніть речення.

4. Робочі місця учнів бувають _________________ та _______________ користування.

5. Нормальна робоча зона визначається _________________________________

Дайте визначення терміну.

6.  Шум це — _______________________________________________________

7.  Які науки вивчають умови трудової діяльності в системі “людина – техніка – середовище”?

а) медицина, санітарія, гігієна праці;

б) психологія, фізіологія, медицина;

в) медицина, інженерна психологія, наукова організація праці;

г) санітарія, соціальна психологія, ергономіка.

8. Ви підбираєте навчальні столи і стільці. Які антропометричні характеристики учнів необхідно Вам знати? Якими принципами Ви будете керуватися при розташуванні меблів для ручної обробки матеріалів у навчальній майстерні?

9.  Заповніть контрольну карту з ергономічного аналізу технології виготовлення прорізної кишені в рамку

Ергономічна карта

Характеристика робочих рухів при виготовленні помпону

Назва операції

Опис рухів, дій

Ергономічний показник

Методи поліпшення операції


Контрольна роботаз курсу

„Ергономіка”

Варіант 12

Обведіть вірну відповідь.

1.  Вкажіть фактори організації робочого місця в навчальних майстернях

а) габарити та кількість одиниць оснащення;

б) кількість та скал технологічних операцій;

в) характер системи обслуговування;

г) рівень готовності учня до роботи;

д) нормування робочого часу.

2.  Необхідна освітленість на робочому місці встановлюється в залежності від:

а) розміру деталі розпізнавання;

б) габаритів та кількості одиниць оснащення;

в) контрастом деталі виготовлення з фоном і ступенем освітленості;