Пакет комплексних контрольних робіт з курсу "Ергономіка", страница 7

в) В.О. Сухомлинський;                                   е) В.М. Муніпов.

3.  Наведіть приклади реалізації ергономічних досліджень у медичній галузі. _________________________________________________________

Доповніть речення.

4.  Ергономіка використовує методи дослідження таких наук:

а) _________________

б) _________________

в) _________________

5.  До аналітичних методів дослідження відносяться ____________________

Дайте визначення терміну.

6. Педагогічна ергономіка це – ______________________________________

______________________________________________________________

7. Укажіть правильну послідовність етапів становлення ергономіки

а) військова ергономіка, промислова ергономіка, ергономіка товарів широкого споживання, інтерфейс "людина-комп'ютер" і ергономіка програмного забезпечення, когнітивна ергономіка і ергономіка організації; ергономіка інформаційного суспільства

б) військова ергономіка, промислова ергономіка, інтерфейс "людина-комп'ютер" і ергономіка програмного забезпечення, когнітивна ергономіка і ергономіка організації; ергономіка інформаційного суспільства, ергономіка товарів широкого споживання;

в) військова ергономіка, промислова ергономіка, інтерфейс "людина-комп'ютер" і ергономіка програмного забезпечення, когнітивна ергономіка і ергономіка організації; ергономіка інформаційного суспільства;

г) ергономіка інформаційного суспільства, когнітивна ергономіка і ергономіка організації, інтерфейс "людина-комп'ютер" і ергономіка програмного забезпечення, ергономіка товарів широкого споживання.

8. Визначте оптимальний підбір кольорів для оформлення навчального приміщення, меблів та обладнання. Обґрунтуйте Ваш вибір.

9.  Розробити робоче місце по виготовленню фартуха.


Контрольна роботаз курсу

„Ергономіка”

Варіант 9

Обведіть вірну відповідь.

1.  Естетичні вимоги до організації трудового навчання учнів містять:

а) мікрокліматичні умови;

б) нервово-психологічне навантаження;

в) добір кольорів для фарбування навчального приміщення;

г) раціоналізація форми та оздоблення обладнання.

2. Ергономіка як нова прикладна дисципліна виникла

а) в 1857 році на основі робіт W. Jastrzebowsky

б) у роки другої світової війни, коли зросла роль дії людини на управління військовими системами

в) у 1959 р. разом із створенням Міжнародної ергономічної асоціації

3.  Наведіть приклади реалізації ергономічних досліджень у сфері складних споживчих товарів. ______________________________________________

Доповніть речення.

4.  До вагомих передумов виникнення ергономіки відносяться:

а) _________________

б) _________________

5.  До діагностичних методів дослідження відносяться __________________

Дайте визначення терміну.

6.  Предмет ергономіки це – ______________________________________

_______________________________________________________________

7. Комплексним вивченням систем “людина – техніка – середовище” займаються...

а) психологія, фізіологія, медицина;

б) медицина, інженерна психологія, наукова організація праці;

в) наукова організація праці, соціальна психологія, ергономіка;

г) ергономіка, наукова організація праці, системотехніка.

8.  За якими показниками необхідно аналізувати готовий виріб, щоб визначити його ергономічність?

Ергономічна карта

Характеристика робочих рухів при виготовленні помпону

Назва операції

Опис рухів, дій

Ергономічний показник

Методи поліпшення операції

9. Заповніть контрольну карту з ергономічного аналізу технології виготовлення знімного каптура


Контрольна робота з курсу

„Ергономіка”

Варіант 10

Обведіть вірну відповідь.

1. Предметом ергономіки є

а) поліпшення умов праці;

б) підвищення якості праці;

в) вивчення дизайнерських якостей виробів;

г) вивчення закономірностей взаємодії людини або групи людей з технічними засобами, предметами трудової  діяльності і середовищем.