Пакет комплексних контрольних робіт з курсу "Ергономіка"

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Затверджую

Декан факультету технологій та дизайну

протокол № 6 від 6 листопада 2012 р.

____________ ____Титаренко В.П._ ____

                                                                                   (підпис)                           ПІБ.

Комплексна контрольна робота

з дисципліни ПП.00.02  Ергономіка

(назва дисципліни)

Код і назва напряму (спеціальності) підготовки: 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

ОКР:_______бакалавр_________

Полтава-2012


Комплексна контрольна робота з дисципліни        Ергономіка        .

(назва дисципліни)

розроблена              к.п.н., доц. Борисовою Т.М.                                                 .

                                                              (науковий ступінь, посада, ПІБ)

Рекомендовано кафедрою         основ виробництва та дизайну                          .

                                                                               (назва кафедри)

протокол №  6  від   6 листопада  2012 року.

Рецензент: Цина А.Ю., доктор педагогічних наук, завідувач кафедри виробничо-інформаційних технологій та БЖД Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, професор                             .

                         (ПІБ, науковий ступінь, посада із зазначенням назви кафедри та навчального закладу)


А Н О Т А Ц І Я

Пакет комплексної контрольної роботи з курсу „Ергономіка” передбачає перевірку якості засвоєння студентами І курсу теоретичних відо­мостей змістовних модулів та методик проведення ергономічних досліджень.

Пакет  містить:

-  дві рецензії на розроблені контрольні завдання;

-  пояснювальну записку, що включає орієнтовні норми оцінок знань, умінь і навичок студентів з курсу “Ергономіка”;

-  зміст дисципліни у формі типової навчальної програми;

-  робочу навчальну програму з визначенням тем та форм організації навчання студентів;

-  30 варіантів контрольних робіт, які складаються з теоретичних та практичних завдань.

Оцінка успішності виконання контрольної роботи виставляється на підставі перевірки письмових робіт студентів, виконання розрахунків та відповідних графічних робіт, що передбачені при проектування робочих місць учнів та вчителя.


Пояснювальна записка

Програмою курсу „Ергономіка” передбачено підготовку студентів до педагогічної діяльності в професійно-технічних навчальних закладах на високому політехнічному рівні, та до організації навчально-виробничої праці в виробничих умовах з позиції педагогічної ергономіки.

Метою такої підготовки є набуття студентами основ ергономічної освіти як майбутніх гарантів організації безпечної праці учнів у навчально-виробничих майстернях, створення належних умов для фізичного, розумового, естетичного, емоційного, творчого розвитку особистості учнів та збереження їх здоров’я. Програма має на меті залучення студентів до ергономічних досліджень з метою виявлення доцільних, сприятливих навчально-організаційних форм, засобів, методів проведення професійної трудової підготовки молоді.

Комплексні контрольні роботи спрямовані на визначення ефективності розв’язання навчально-виховних завдань курсу “Ергономіка”, рівня технологічної і професійної підготовки студентів І курсу, сформованості технологічних знань, умінь з планування та проектування робочих місць в умовах навчально-виробничих майстерень та виробництва.

Комплексними контрольними роботами передбачено виконання студентами теоретичних та практичних завдань.

Рівень засвоєння прийомів логічного мислення визначатимуть теоретичні завдання на прояв умінь визначати поле зору працівника, зони досяжності, рівень шуму в виробничих та навчальних майстернях, можливість сприйняття оперативної інформації учнями (працівниками) в умовах шуму, визначати раціональну технологічну послідовність виготовлення певного виробу та проектування робочих місць учнів загального та індивідуального призначення згідно навчального завдання.

Рівень трудової підготовки студентів, що має політехнічну направленість, визначатимуть практичні завдання на виявлення сформованості у студентів практичних умінь і навичок проводити ергономічний аналіз виробів, процесів, середовища, робочих місць.

Виконання студентом теоретичних та практичних завдань визначає рівень його підготовки, як майбутнього педагога-інженера, здатного успішно організовувати виробничі та технологічні процеси та сприяти ефективному поглибленню професійної підготовки молоді на базі професійно-технічних училищ у відповідності з діючими навчальними програмами, вести профорієнтаційну і виховну роботу.

Похожие материалы

Информация о работе