Пакет комплексних контрольних робіт з курсу "Ергономіка", страница 3

Перелік тестових завдань та практичних робіт студентів, внесених до контрольної роботи, узгоджується з робочою програмою навчальної дисципліною „Ергономіка”. Згідно методичних рекомендацій до підготовки та проведення практичних занять з даного курсу студенти опанували термінологію, методику вимірювання рівня шуму, поля зору, методику проведення ергономічного аналізу готових швейних виробів та виробів з деревини, а також ознайомилися з методами технічного проектування робочих місць та технологічних процесів. Завдання контрольної роботи дозволяють виявити дані навички студентів.

Звертає на себе увагу та заслуговує позитивного схвалення диференційований підхід до вирішення практичних завдань, що передбачають завдання різного рівня складності. Кожен варіант контрольної роботи містить різні види ергономічних досліджень, що мають різні за складністю об’єкти дослідження.

На наш погляд зміст та структура контрольних робіт є цілком виваженими та обґрунтованими і створюють основу для визначення рівня професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів з курсу “Ергономіка”. Пакет комплексної контрольної роботи може бути рекомендованим для перевірки якості навчання студентів зі спеціальностей 6.010100 Професійне навчання. Технологія обробки дерева та меблевого виробництва. 6.010100 Професійне навчання. Технологія легкої та текстильної промисловості.

Рецензент:

завідувач кафедри виробничо-

інформаційних технологій та БЖД

Полтавського національного

педагогічного університету

імені В.Г. Короленка, професор                                          А.Ю. Цина


Витяг

з протоколу № 6  засідання кафедри

основ виробництва та дизайну

від 6 листопада  2012 р.

Присутні:

Кулик Є.В. – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор; Рябчиков М.Л. – доктор технічних наук, професор; Зазекало І.Г. – доктор технічних наук, професор; Яценко Л.І. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент; Алік Н.А. – старший викладач; Савенко І.В. – старший викладач; Борисова Т.М. – асистент; Котов П.Д. – асистент.

Слухали:

про укладення пакету ректорської контрольної роботи з курсу “Ергономіка”.

Ухвалили:

Затвердити пакет ректорської контрольної роботи з курсу “Ергономіка”.

Завідувач кафедри професійної

освіти, доктор педагогічних наук,

професор                                                                                                Кулик Є.В.

Секретар                                                                                                Борисова Т.М.


Контрольна роботаз курсу

„Ергономіка”

Варіант 1

Обведіть вірну відповідь.

1.  Ергономіка набула офіційного статусу нового наукового напрямку в:

а) 1857 році у Польщі;

б) 1894 році у США;

в) 1949 році у Англії;

г) 1921 році у Россії.

2.  Першим почав вивчати людину в праці

а) Ф. Тейлор;

б) В. Ястшембовський;

в) А. Міккельсен.

3.  Наведіть приклади реалізації ергономічних досліджень у легкій промисловості. ____________________________________________

Доповніть речення.

4.  До ергономічних якостей учня відносяться

а) _________________

б) _________________

в) _________________

Дайте визначення термінам.

5.  Ергономіка це – _____________________________________________

6.  Ергономічний аналіз це – _____________________________________

Продовжити фразу:

7.  Предметом ергономіки є …

а) поліпшення умов праці;

б) підвищення якості праці;

в) вивчення дизайнерських якостей виробів;

г) вивчення закономірностей взаємодії людини або групи людей з технічними засобами, предметами трудової  діяльності і середовищем.

8. Охарактеризуйте за ергономічними показниками вимикачі світла, що знаходяться у вашій навчальній аудиторії.

Ергономічна карта

Характеристика робочих рухів при виготовленні помпону

Назва операції

Опис рухів, дій

Ергономічний показник

Методи поліпшення операції