Сутність економічної безпеки підприємства. Сутність системи економічної безпеки підприємства. Основні типи та характеристика негативного впливу на економічну безпеку підприємства. Методи оцінки ризиків

Страницы работы

Содержание работы

Дикань В.Л., Воловельська І.В. Економічна безпека підприємства: Конспект лекцій: в 3ч. - Харків: УкрДАЗТ, 2010. - Ч.1. - с.56.

Конспект лекцій складається з трьох частин.

У першій частині докладно висвітлено сутність економічної безпеки підприємства та системи економічної безпеки; проаналізовано методики оцінки економічної безпеки підприємства; розглянуто основні поняття загрози та ризики

Друга частина присвячена розгляду стратегічного та антикризового управління підприємством та аналізу конкурентоспроможності підприємства та бенчмаркінгу.

Третя частина складається з розгляду сутності поняття інформації, інтелектуальна власність та комерційної таємниці. Висвітлено методики аналізу конкурентного положення підприємства в галузі, та поняття економічна розвідка

Рекомендується для студентів спеціальності «Економіка підприємств» всіх форм навчання

Рис.1,  бібліогр.: 23 назв.

Конспект лекцій розглянуто та рекомендованно до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація та управління підприємством»……………., протокол №


ЗМІСТ

Передмова ……………………………………………………………...

4

Тема 1 Сутність економічної безпеки підприємства………………………………………………………........

5

1.1. Еволюція поняття «безпека»………………………….……….......

5

1.2. Підходи до визначення поняття «економічна безпека»………….

6

1.3 Методики оцінки економічної безпеки підприємства……………

10

Тема 2 Сутність системи економічної безпеки підприємства……………………………………………………....……

16

2...1. Сутність системи ЕБП…………………………………………….

16

2.2. Рівні розвитку системи ЕБП……………………………………….

22

2.3. Принципи формування системи ЕБП. Ознаки ЕБП………...........

23

2.4. Внутрішні та зовнішні загрози ЕБП. Реакція підприємства на зміну зовнішнього середовища…………………………………….......

25

2...5. Рейдерство………………………………………………..…..........

32

2.6. Економічні підходи до забезпечення ЕБП………………..…........

35

Тема 3 Основні типи та характеристика негативного впливу на економічну безпеку підприємства. Методи оцінки ризиків…………………………………………………………………..

39

3.1. Поняття  загрози та ризику…………….…………………………..

39

3.2. Класифікація ризиків……………………………………….............

41

3.3. Керування ризиками…………………………………………..........

42

3.4. Методи оцінки ризиків………………………………………..........

48

Список літератури……………………………………………………..

55

Передмова

Проблема гарантування економічної безпеки в останні роки стає все більш актуальною. Вплив глобалізації на міжнародну економічну безпеку не міг не торкнутися України як однієї з найбільших незалежних країн Європи.

Одним з основних завдань нашої держави є економічне відродження. Але зміни в економіці визначили виникнення криз різних видів і загроз для діяльності підприємства.

Всі ці проблеми вимагають теоретичного осмислення для підготовки практичних рекомендацій з їхнього подолання.

У даному підручнику розглянуті механізми протистояння загрозам і кризам на рівні підприємств.

На думку авторів, система економічної безпеки підприємства успішно не функціонуватиме, якщо не буде підкріплена базою стратегічного й антикризового керування, а також такими новітніми інструментами підвищення конкурентоспроможності як бенчмаркінг. Для вибору оптимальної стратегії розвитку підприємства авторами запропонована унікальна методика її визначення на основі розрахунку потенціалу підприємства.

Також не можна забувати і про фізичний вплив на економічну безпеку. Мається на увазі протистояння конкурентній розвідці та промисловому шпигунству.

Для поглиблення знань з наведених вище питань і пропонується даний підручник. Він буде корисний не тільки студентам економічних спеціальностей, але й керівникам підприємств.


Тема  1 СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1.  Еволюція поняття «безпека»

1.2.  Підходи до визначення поняття «економічна безпека»

1.3.  Методики оцінки економічної безпеки підприємства.

1.1.  Еволюція поняття «безпека»

Умови ринкової економіки, у яких змушені здійснювати свою діяльність підприємства, що існують у різних організаційно-правових формах, невизначені й непередбачені.

Економічна криза породила багато небезпек і загрози молодому бізнесу. А також політична нестабільність, криміналізація суспільства, недосконалість правового забезпечення загострили проблему гарантування економічної безпеки підприємства.

Для того щоб говорити про економічну безпеку, необхідно визначити, що означає поняття «безпека».

Похожие материалы

Информация о работе