Термінологічний словник (авторське право, безпека, бенчмаркінг, ..., хеджування, ціль, цінова дискримінація)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Авторське право – це  право на оригінальний результат творчої діяльності, що існує в якій-небудь об'єктивній формі

Безпека – це  такий стан суб'єкта, при якому він є захищеним від будь-якої небезпеки або загрози.

Бенчмаркінг – це метод керування, орієнтований на відтворення еталона.

Венчурний  (ризикований) бізнес вид  бізнесу, орієнтований на практичне використання технічних і технологічних новинок, результатів наукових досліджень, ще не апробованих практикою

Глобалізація – категорія, яка відображає процес обміну товарами, послугами, капіталом і робочою силою, що виходить за рамки державних кордонів.

Глобальний інтерес підприємства – це  співвідношення виробничої потужності підприємства і частка вільної ринкової ніші.

Демпінг здійснюване  для витиснення конкурентів і захоплення зовнішніх ринків збуту вивезення товарів із країни за більш низькими цінами, ніж ціни всередині країни або на світовому ринку. Демпінг може відбуватися за рахунок засобів фірми-експортера або за допомогою держави шляхом субсидування експортних поставок із засобів державного бюджету.

Диверсифікованість– процес  розподілу капіталу між різними сферами впливу, які безпосередньо пов'язані між собою.

Дисперсія випадкової величини — міра розкиду даної випадкової величины, тобто її відхилення від математичного очікування. Позначається D[X] у російській літературі та \operatorname{var}\,X (англ. variance) у зарубіжній.

Економічна  безпека – це такий стан господарюючого суб'єкта, при якому він нейтралізує негативні зовнішні впливи та добивається поставлених цілей при найбільш ефективному використанні наявного потенціалу в умовах невизначеності.

Загроза – це  негативний вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на підприємство.

Індикатор– цифровий показник зміни економічної величини, що використовується для обґрунтування економічної політики, спрямованості розвитку економічних процесів та оцінки їхніх результатів.

Інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу в різні сфери й галузі народного господарства з метою одержання прибутку.

Інновація – ідея, діяльність або матеріальний об'єкт, що є новим для системи, що його використовує.

Інтелектуальна власність (англ. Іntellectual property) – термін, що  означає всі тимчасово передані особі ексклюзивні нематеріальні права. Мається на увазі тимчасове володіння авторськими та суміжними правами, діючими свідченнями на товарні знаки і діючими патентами.

Інформаційні процесице  процеси, пов'язані з одержанням, зберіганням, обробкою і передачею інформації, тобто дії, виконувані з інформацією. У ході цих процесів може змінювати зміст інформації або форма її подання.

Імідж – 1) образ товару, послуги, підприємства; сукупність асоціацій і вражень про них, які формуються у свідомості споживачів і визначають становище на ринку; 2) образ ділових людей, відомості про них, репутація.

Класифікація– це поділ об'єктів, понять, назв на класи, групи, розряди за спеціальними ознаками.

Кліринг– це система безготівкових розрахунків за товари, послуги, різні види цінних паперів, що базується на взаємозаліку умов і зобов'язань.

Конкурент – особа або група осіб (фізичних або юридичних), що є суперниками в оволодінні найкращими факторами виробництва, ринками збуту з метою виживання й одержання максимального прибутку.

Конкурентна розвідка базується на збиранні інформації про суперників по бізнесу.

Конкурентоспроможність– споживчі якості товару (послуги), які відрізняють його від товару-конкурента  за ступенем їхньої відповідності  конкретним потребам і вимогам конкурентного ринку з урахуванням витрат на їхнє задоволення.

Конкуренція– економічне суперництво в боротьбі між товаровиробниками й продавцями товарів або послуг за найбільш вигідні умови їхнього виробництва і збуту, за одержання максимального прибутку, у процесі якого (економічного суперництва) стихійно регулюються пропорції стихійного виробництва.

Консалтинг– діяльність спеціалізованих компаній з надання інтелектуальних послуг виробникам, продавцям, покупцям з різних питаннь виробничої діяльності, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності, організації та реєстрації фірм, дослідження і прогнозування ринків товарів і послуг, розробки бізнес-проектів, маркетингових програм, інноваційної діяльності, пошук шляхів виходу з кризових ситуацій та ін.

Консолідація– 1) об'єднання або злиття двох або декількох компаній; 2) заміна національної валюти у валютних резервах країни міжнародними грошовими активами; 3) відомість бухгалтерських даних під час підготовки зведеного звіту; 4) вкладення прибутку, отриманого від торгівлі спекулятивними акціями, у більш надійні акції.

Похожие материалы

Информация о работе