Сутність економічної безпеки підприємства. Сутність системи економічної безпеки підприємства. Основні типи та характеристика негативного впливу на економічну безпеку підприємства. Методи оцінки ризиків, страница 7

Зміст інформаційної бази дозволяє багато в чому скоротити втрати на ухвалення ефективного рішення і його реалізацію. Крім цього, в інформаційному банку постійно відбувається нагромадження даних не тільки з ризикових ситуацій, але й з методів забезпечення економічної безпеки. Основу такої інформаційної бази становлять: набір фінансових документів, результати моніторингів, набір методів з ідентифікації, аналізу й способів запобігання або ліквідації негативних наслідків ризикових ситуацій.

Діяльність, здійснювана за допомогою  інформаційної бази, може відбуватися за таким алгоритмом:

-  ідентифікація процесів, що відбуваються у зовнішньому середовищі підприємства;

-  визначення їхніх можливих впливів на діяльність підприємства;

-  виявлення регулярно повторюваних процесів;

-  ідентифікація процесів, що протікають у системі життєдіяльності підприємства, а саме: розмежування і ієрархізація процесів, що періодично протікають. Тут доречно виділити виробничий процес, процес постачання і реалізації, управлінський процес;

-  аналіз регулярно повторюваних збоїв у проходженні цих процесів;

-  класифікація відхилень;

-  розробка ідей щодо усунення кожного з відхилень, тестування запропонованих ідей та їхнє документальне оформлення;

-  формування каталогу типових рішень.

На даному етапі доцільно представити схему моделі економічної безпеки підприємства.

Під моделлю економічної безпеки підприємства розуміється сукупність пов'язаних між собою організаційно - економічних правил і прийомів, що дозволяють на системній основі, при низьких витратах ресурсів та у короткий строк ідентифікувати стан внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства та відреагувати на можливі відхилення.

В основі пропонованої моделі лежить ряд принципів, а саме:

-  керування ризиком являє собою процес діагностики внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, аналізу й мінімізації ризиків;

-  кожне підприємство саме вибирає собі спосіб реагування;

-  механізм реагування обирається, виходячи з передбачуваних витрат і часу на реалізацію обраних заходів;

-  для найбільш успішного функціонування запропонованого механізму реалізація його проводиться спеціальною службою економічної безпеки, що існує на підприємстві.

Варто розрізняти поточний, тобто існуючий на даний момент часу, та прогнозований, тобто можливий при певному збігу обставин, рівень ризику.

Реагування повинне відбуватися при підвищенні рівня ризику. Таким чином, необхідно відзначити таке: високий рівень ризику свідчить не тільки про занепад підприємства (старе встаткування, недолік грошових і матеріальних ресурсів, недостатня кваліфікація персоналу й ін.), але й розвитку підприємства (введення нових основних фондів, нових видів продукції, вихід на нові ринки й ін.).

Залежно від цього, а також від складності проблеми, включаються різні механізми реагування.

Розглядаючи ситуацію, що цікавить нас щодо життєдіяльності підприємства, виявляючи її негативні параметри, ми можемо визначити ймовірність виникнення таких ситуацій надалі та по можливості виробити ефективні способи мінімізації або нейтралізації їхніх негативних впливів.

Чим вище ймовірність виникнення такої ситуації та сильніше її вплив, тим проблема, яку необхідно дозволити, складніше.

Рис.2.1.  Модель економічної безпеки підприємства

Схема моделі економічної безпеки підприємства складається із трьох блоків:

-  інформаційного блоку;

-  блоку підрозділів підприємства;

-  блоку ідентифікації, оцінки та підтвердження доцільності ухвалення рішення щодо економічної безпеки підприємства, включаючи контроль і розробку антикризових заходів.

Всі блоки взаємозалежні між собою та безпосередньо пов'язані з керівництвом підприємства, що і приймає остаточне рішення з  проведення інноваційної стратегії.

2.2. Рівні розвитку системи економічної безпеки підприємства

П. Орлів і В. Парфумів визначають такі рівні системи економічної безпеки на підприємстві: