Сутність економічної безпеки підприємства. Сутність системи економічної безпеки підприємства. Основні типи та характеристика негативного впливу на економічну безпеку підприємства. Методи оцінки ризиків, страница 17

Виявлення та ідентифікація факторів ризику - одне з найбільш важливих завдань забезпечення економічної безпеки підприємства.

Більш того, ігнорування існування ризиків при прийнятті стратегічних рішень веде до негативних наслідків, пов'язаних із:

-  втратою прибутку;

-  можливим зниженням котирувань акцій;

-  зниженням ефективності інвестицій у порівнянні із запланованими; неефективними витратами матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; утворенням наднормативних запасів нереалізованої продукції;

-  іншими видами упущених вигід.

Для ефективного керування економічними ризиками необхідно проводити аналіз не тільки самих ризиків, але й  причин їхнього виникнення, також як і можливих наслідків.

     Проведений аналіз повинен виконувати ряд функцій:

1.  Порівняльну: можливі або вже виниклі ризики порівнюють або з ризиками-індикаторами, які мають свої критерії  щодо наслідків, або з подібними проблемами на підприємствах-конкурентах. На цій підставі визначається рівень «припустимого» ризику.

2.  Функцію моніторингу: для проведення досліджень ризиків необхідно провести збирання інформації та моніторинг ринку. Потім інформація аналізується і виноситься остаточний вирок, відповідно до якого приймається оптимальне рішення.

3.  Дослідницьку: ця функція характеризується пошуком причин і факторів виникнення ризикових ситуацій.

Аналіз ризиків необхідно робити в наступному порядку.

Після визначення місії та цілей підприємства,  оцінки зовнішнього та внутрішнього середовища необхідні:

1.  Ідентифікація ризиків. На цьому етапі потрібно виділити можливі фактори, які можуть вплинути на діяльність підприємства, а також визначити критерії їхньої оцінки.

2.  Оцінка ризиків. Тут на підставі наявних критеріїв визначається величина ймовірності настання ризиків і наслідків від їхнього настання (як позитивних, так і негативних).

3.  Установлення пріоритетності ризиків. Виділення найбільш значимих ризиків для даного підприємства. Виконується на підставі попередньої оцінки.

4.  Вибір методу впливу на ризик. Визначаються приватні методи впливу на ризик залежно від пріоритетності, ступеня впливу й ін. Робиться інтеграція окремих методів впливу в цілісний стратегічний план, що дозволяє вибрати оптимальний план дій на рівні підприємства. Тут виконується моніторинг та оцінка відхилень від прогнозованих результатів, розробка альтернативних управлінських рішень для вибору оптимальної стратегії.

5.  Контроль за проходженням процесу діяльності підприємства з урахуванням факторів ризику. Виконується постійний моніторинг факторів, що входять до сценарію стратегічної діяльності підприємства. У випадку виходу за певні границі, запропоновані за сценарієм, вносяться зміни до змісту сценарію щодо впливу на ризик, зміни оцінних критеріїв і методів оцінки ризику.

Тільки в сукупності всіх перерахованих вище функцій й етапів  проведений аналіз буде ефективним інструментом при прийнятті необхідних управлінських рішень.

3.4. Методи оцінки ризиків

Економічна безпека підприємства прямо залежить від того, наскільки правильно на ньому будуть оцінюватися ризики, як точно можливо буде передбачити наслідки несприятливих ситуацій.

Існує три основних підходи до оцінки ризику:

1)  кількісний підхід;

2)  комплексний або синтетичний підхід;

3)  підхід на основі експертних оцінок.

Відповідно до кількісного підходу до оцінки ризику основне завдання аналізу полягає у визначенні припустимого значення ризику. Для цього аналізу ризиків застосовуються математичні методи. За допомогою цих методів стає можливим:

-  кількісно виміряти значення ризику;

-  імітувати ситуації;

-  оцінювати наслідки при виборі рішень.

До математичних методів відносяться:

статистичний метод. Застосовується для оцінки різноманітних економічних, технічних й ін. показників при наявності статистичних даних  за кілька попередніх періодів. Достоїнство методу - простота у використанні, точність розрахунків. Недолік - досить велика кількість вихідних даних; описувані процеси повинні мати повторюваний характер у подібних умовах;