Сутність економічної безпеки підприємства. Сутність системи економічної безпеки підприємства. Основні типи та характеристика негативного впливу на економічну безпеку підприємства. Методи оцінки ризиків, страница 14

Тема 3  Основні типи та характеристика негативного впливу на економічну безпеку підприємства. Методи оцінки ризиків

3.1. Поняття  загрози та ризику

3.2. Класифікація ризиків

3.3. Керування ризиками

3.4. Методи оцінки ризиків

3.1. Поняття загрози та ризику

Сучасний стан ринкової економіки характеризується значним ступенем невизначеності, що не дозволяє однозначно будувати прогнози відносно майбутнього стану підприємства.

Таким чином, при розгляді всіх параметрів забезпечення економічної безпеки підприємства необхідно брати до уваги можливі впливи як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. Кожна подія, що відбувається, має деякий ступінь невизначеності, а отже, незалежно від бажання підприємству доводиться зазнавати впливу від різних як позитивних, так і негативних факторів, властивий існуючій економіці й обраному напрямку діяльності.

Під загрозою ми будемо розуміти негативний вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на підприємство, тоді як ризик – це можливе відхилення від намічених результатів як у позитивний бік, так і в негативний.

Виходячи з визначення загроза є складовою ризику, тому ми надалі будемо розглядати саме ризики.

Слово «ризик» переводиться як ухвалення рішення, результат якого невідомий.

Сьогоднішня економічна наука виділяє такі основні визначення ризику:

-  це невдача, небезпека або втрата, які наступають у результаті здійснення ухваленого рішення;

-  це спосіб дії у ситуації невизначеності, у результаті чого можна зазнати втрат;

-  це можливість позитивного або негативного відхилення результату від очікуваних значень;

-  існує вузькоспеціалізоване визначення ризику. Він розглядається як небезпека або можливість невдачі. При цьому підході ставиться мета розглянути ризик лише в одній сфері діяльності підприємства, наприклад тільки фінанси або споживачі, або банківській справі.

Але необхідно пам'ятати, що у випадку настання будь-якої ризикової ситуації можливе одержання результатів трьох видів:

-  позитивний;

-  нейтральний;

-  негативний.

Ризик має такі характеристики:

-  має місце тільки в тому випадку, коли існує необхідність ухвалення рішення, тому що будь-яке рішення приймається у ситуації невизначеності;

-  має місце тільки стосовно майбутнього;

-  для кожного підприємства або учасника якого-небудь проекту ризик індивідуальний як у якісному, так і в кількісному вираженні.

Загальний ризик підрозділяється на ринковий або систематичний і власний або несистематичний.

Систематичний або ринковий ризик – це та частина загального ризику, що залежить від факторів, загальних для всього ринку. Тут відзначаються такі фактори ризику, як зміна ВВП, швидкість промислового й інноваційного зростання, рівень інфляції, процентна ставка, зміна політичної ситуації, поведінка конкурентів й інших учасників ринку й ін.

Несистематичний або власний ризик – це та частина загального ризику, що залежить тільки від стану справ на підприємстві. Тут доречно зупинитися на таких факторах, як стан основних фондів підприємства, кредити, настрій керівництва, конкурентоспроможності продукції, інноваційність й ін. Тобто показники, що не залежать від загально ринкових змін.

3.2. Класифікація ризиків

Існує безліч підходів до систематизації ризиків. Зокрема:

1.  Залежно від можливості запобігання: неможливість запобігання; можливість запобігання.

2.  Залежно від імовірності настання: помилкові; імовірні; малоймовірні; сховані.

3.  Залежно від способу впливу на ризик: запобігання ризику; відхилення від ризику; запобігання ризику; лімітування; передача ризику; страхування; зниження ступеня ризику; створення венчурних підприємств; відсунення ризику; хеджирование; диверсифікованість.

4.  Залежно від причин виникнення: зовнішні; внутрішні.

5.  Залежно від місця виникнення: ринковий; власний.

6.  Залежно від наслідків: припустимий ризик; критичний ризик; катастрофічний ризик.