Сутність економічної безпеки підприємства. Сутність системи економічної безпеки підприємства. Основні типи та характеристика негативного впливу на економічну безпеку підприємства. Методи оцінки ризиків, страница 9

антропність – розуміння безпеки як властивої будь-якому суспільству риси мати певні захищені блага;

системна ієрархія  припускає, що безпека – це цільовий результат на вищому ієрархічному рівні;

синергія – система безпеки повинна виступати в ролі об'єднуючого фактора як на рівні підприємства, так і держави й міждержавних відносин;

антиентропійність – система безпеки характеризується здатністю протистояти негативним наслідкам;

унікальність – система безпеки на підприємстві, у державі і т.д. має свої, властиві тільки їй характеристики та можливості;

адаптивність – система безпеки повинна вміти підстроюватися під існуючі в зовнішньому і внутрішньому середовищі умови.

Комплекс заходів із забезпеченню економічної безпеки підприємства дозволяє йому стабільно розвиватися на ринку, отримуючи достатній прибуток.

2.4.  Внутрішні та зовнішні загрози економічної безпеки підприємства.  Реакція підприємства на зміни зовнішнього середовища

Економічна безпека будь-якого підприємства характеризується також впливом на її стан зовнішнього та внутрішнього середовища.

Позитивні зміни в зовнішньому і внутрішньому середовищі підприємства можуть привести до збільшення прибутку підприємства, тоді як негативні зміни – загрози – приводять, відповідно до втрат прибутку і конкурентоспроможності підприємства.

Виділяють такі основні типи зовнішнього середовища:

нестабільне середовище, характеризується швидкими змінами. Для нього характерні інновації у всіх сферах життя: економіці, політиці, науці;

конкурентне середовище, характеризується твердою конкурентною боротьбою;

середовище глобалізації бізнесу. У ньому перебувають підприємства, діяльність яких пов'язана з роботою у багатьох країнах світу. На діяльність таких підприємств впливають насамперед смаки, культури, потреби споживачів, що говорять різними мовами, мають різні кліматичні, соціальні й економічні умови життя;

інноваційне середовище, для якого характерні технічні і технологічні інновації, що вимагають складної інформації та висококваліфікованого обслуговуючого персоналу. Продукція швидко застаріває, діяльність підприємства повинна бути спрямована на постійний розвиток свого товару.

Найбільше поширення в науці одержало виділення загроз залежно від сфери їхнього виникнення. За цією ознакою розрізняють внутрішні й зовнішні.

Зовнішні загрози виникають за межами підприємства. Вони не пов'язані з його виробничою діяльністю. Як правило, це така зміна навколишнього середовища, що може нанести підприємству збиток.

Внутрішні загрози пов'язані з господарською діяльністю підприємства і його персоналу. Вони обумовлені тими процесами, які виникають у ході виробництва та реалізації продукції і можуть зробити свій вплив на результати бізнесу.

Всі зовнішні загрози, що впливають на економічну безпеку підприємства, в загальному вигляді діляться на:

-  політичні;

-  соціально-економічні;

-  екологічні;

-  науково-технічні;

-  юридичні;

-  природно-кліматичні;

-  криміналістичні й інші.

Більшість економістів дотримуються тієї думки, що найбільшою зовнішньою загрозою для підприємства є втрата частки ринку, тобто неможливість збуту свого товару з необхідним для подальшої роботи прибутком. Причинами цього можуть стати загрози зовнішнього характеру. Як найбільш вагомі можна назвати такі:

-  загальний спад виробництва, викликаний економічними кризами в країні та у світі;

-  різні технічні і технологічні інновації, які повністю ліквідують попит на окремі види товарів;

-  тверда, агресивна політика конкурентів;

-  зміна економіко-політичної ситуації у світі (ембарго, антидемпінгові заходи й ін.);

-  зміна внутрішньої економічної та політичної ситуації у країні (податки, мита, інфляція, обмінний курс валюти, умови кредитування);

-  платіжна недисциплінованість постачальників і споживачів й ін.