Сутність економічної безпеки підприємства. Сутність системи економічної безпеки підприємства. Основні типи та характеристика негативного впливу на економічну безпеку підприємства. Методи оцінки ризиків, страница 6

Література: основна [1,3,5,8-12], додаткова [2,4,6,13-16].


Тема 2 Сутність системи економічної безпеки підприємства

2.1. Сутність системи ЕБП

2.2. Рівні розвитку системи ЕБП

2.3. Принципи формування системи ЕБП. Ознаки ЕБП

2.4. Внутрішні та зовнішні загрози ЕБП. Реакція підприємства на зміну зовнішнього середовища

2.5. Рейдерство

2.6. Економічні підходи до забезпечення ЕБП

2.1. Сутність системи ЕБП

З розвитком ринкових відносин проблема ЕБП як мінімізації ризиків і відбиття загроз стає першочерговим завданням.

Нерозвиненість ринку страхових послуг, відсутність законодавчої бази із забезпечення підприємницької діяльності й охорони інтелектуальної власності, практична відсутність ціннісних орієнтирів, нестабільність податкової політики, активний розвиток інформаційних технологій та ін. - це все фактори, що вимагають постійної уваги.

Таким чином, у жодного не викликає сумнівів необхідність створення системи ЕБП на кожному підприємстві.

Така система повинна бути комплексною, її метою повинні стати мінімізація або нейтралізація внутрішніх і зовнішніх загроз підприємства на основі розробленого й реалізованого комплексу заходів економічного, правового й організаційного характеру.

Організація роботи із забезпечення і підтримки заданого рівня ЕБ, тобто керування або менеджмент ЕБ виконує такі завдання:

-  моніторинг бізнес - простору підприємства;

-  аналіз стану внутрішнього й зовнішнього середовища;

-  виділення пріоритетних напрямків діяльності на основі прогнозування можливих ризиків та імовірності їхнього здійснення;

-  визначення стилю керування відповідно до сформованих умов;

-  формування координаційно-аналітичних центрів, що забезпечують підготовку рішень з урахуванням реально сформованої ситуації;

-  пошук способів впливу на досягнення цілей підприємства;

-  розробка та підтримка режиму забезпечення захисту;

-  напрямок діяльності підприємства у бік інноваційного розвитку.

Відповідно до завдань системи безпеки визначимо, за якими напрямками розробляються захисні заходи:

1)  Захист бізнесу-простору:

-  моніторинг зовнішнього середовища;

-  моніторинг внутрішнього середовища;

-  контроль діяльності підприємства;

-  формування іміджу підприємства і деяких співробітників.

2)  Захист інформаційних ресурсів:

-  забезпечення схоронності інформації, інформаційних систем, програмного забезпечення;

-  захист від витоку інформації;

-  проведення бесід серед персоналу на предмет захисту від витоку інформації.

3)  Захист нематеріальних активів:

-  захист інтелектуальної власності;

-  захист гудвілу.

4)  Захист матеріально-технічних ресурсів:

-  фізичний захист ресурсів від псування, розкрадання, стихійних лих, пожеж та ін.;

-  захист ресурсів від технічних ризиків;

-  проведення роботи з персоналом (техніка безпеки й ін.).

5)  Захист персоналу:

-  реалізація соціальних програм;

-  захист фізичного стану (у випадку нападу);

-  психологічний захист;

-  страхування (пенсійне й ін).

6)  Захист фінансових ресурсів:

-  фінансовий моніторинг, аналіз і контроль;

-  запобігання фінансовим ризикам;

-  юридичний супровід.

Вдалий вибір остаточного рішення є запорукою успіху всієї діяльності підприємства.

Характерною рисою будь-якої ситуації, пов'язаної з ухваленням рішення, є наявність великої кількості можливих варіантів дій. Пророблення кожного з них вимагає значних розумових, грошових і тимчасових витрат.  Тому в умовах ухвалення рішення, пов'язаного з керуванням ризиками й економічною безпекою,  виникає необхідність створення інформаційної бази (блок 1 на рис.2.1).