Сутність економічної безпеки підприємства. Сутність системи економічної безпеки підприємства. Основні типи та характеристика негативного впливу на економічну безпеку підприємства. Методи оцінки ризиків, страница 2

Термін «безпека» почав уживатися з 1190 р. й означав спокійний стан духу людини, яка вважала себе захищеною від будь-якої небезпеки.     Пізніше, наприкінці ХХ ст., з'являється нове трактування даного поняття. На відміну від стаціонарного, коли безпека розумівся як стан суб'єкта, при новому підході, що одержав назву «діяльнісний» або «процесуальний», дане поняття об'єднало в собі всі випадки його вживання. При цьому підході безпека визначається як умова існування суб'єкта, які вона контролює.

Сьогодні існує безліч визначень цього поняття. Ми будемо вважати, що «безпека» - це такий стан суб'єкта, при якому він є захищеним від будь-якої небезпеки або загрози.

Особливе місце серед різних видів безпеки займає безпека економічна. Це обумовлюється тим, що всі інші види безпеки так чи інакше стикаються з економічною. Хоча б тому, що жоден з видів безпеки не може обійтися без економічного забезпечення.

1.2.  Підходи до визначення поняття економічної безпеки

Забезпечення економічної безпеки - це гарантія незалежності, умова стабільності й ефективної життєдіяльності, гарантія успіху країни, підприємства, особистості.

Уперше термін «економічна безпека» був ужитий Ф.Рузвельтом. Офіційно він почав використовуватися у 1985 р. при прийнятті на 40-й сесії Асамблеї ООН резолюції «Міжнародна економічна безпека».

Сьогодні розрізняють такі рівні економічної безпеки:

-  глобально-цивілізаційний;

-  міжнародний;

-  національний;

-  регіональний;

-  безпека підприємства;

-  безпека особистості.

Під безпекою на рівні цивілізації мається на увазі безпека розвитку  матеріальної і духовної культури людства, рішення глобальних проблем людства, а також глобалізація економік різних країн.

Міжнародна економічна безпека являє собою комплекс умов, при якому кожній державі як члену світового співтовариства гарантується захист національних інтересів, а також гармонічний розвиток його економічного потенціалу.

Національна економічна безпека – це стан національної економіки, що характеризується стійкістю до негативних зовнішніх і внутрішніх впливів та підвищеним рівнем життя населення і розвитку держави.

Під економічною безпекою регіонів розуміється сукупність поточного стану, умов і факторів, що характеризують стабільність, стійкість і поступальний розвиток економіки території.

Далі  розглядається економічна безпека підприємства.

Існує кілька підходів до визначення цього поняття.

1.  Силовий підхід. Є одним з перших (1990р.). При ньому поняття економічної безпеки підприємства розглядалося лише тільки як схоронність комерційної таємниці й інших секретів підприємства. Тоді гарантування економічної безпеки розглядалося у першу чергу як захист інформації. Ступінь надійності системи безпеки тут пропонувалося вирішувати шляхом забезпечення безпеки персоналу й інформації, яку персонал може поширювати.

Система безпеки являла собою дворівневий захист. На першому рівні формувалася психологічна обстановка в колективі. На другому рівні діяла служба безпеки підприємства. До  обов'язків цієї служби входили охорона інформації, персоналу, комунікацій і т.п., а також функції розвідки, контррозвідки та за можливістю аналіз отриманої інформації.

2.  Підхід стабільності. При цьому підході під економічною безпекою став розумітися такий стан підприємства, що забезпечує здатність протистояти несприятливим зовнішнім впливам. Тут «економічна безпека» стала розглядатися як можливість забезпечення його стійкості у несприятливих умовах, які створюються у зовнішньому середовищі, поза залежністю від характеру її впливу на діяльність підприємства, масштабу й характеру внутрішніх змін.

3.  Математичний підхід. Економічна безпека розуміється як «кількісна і якісна характеристика властивостей фірми, що відбиває здатність «самовиживання» і розвитку в умовах виникнення внутрішньої та зовнішньої економічної загрози».